W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

Budżet na 2008 rok

UCHWAŁA NR 103/07
R A D Y   M I E J S K I E J   W ŚWIECIU
z dnia  27 grudnia 2007r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2008.


 
Na podstawie art.18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami[1]) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami[2])
 

uchwala się, co następuje:

§ 1 Uchwala  się  budżet  Gminy  Świecie  na  rok  kalendarzowy  2008.
 
§  2 1. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy w wysokości                     79.371.576,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym
a)  dochody bieżące z tego:                                                                  76.636.576,- zł
·      dochody z podatków i opłat lokalnych                                              24.506.000,- zł
·      udziały w podatkach dochodowych                                                   20.000.000,- zł
·      dotacje  celowe z tego:                                                                  12.919.230,- zł
-    na zadania zlecone                                                                        10.888.730,- zł
-    na zadania realizowane na podstawie porozumień                                      3.000,- zł
-    na zadania własne bieżące                                                                2.027.500,- zł
·      środki z UE                                                                                       667.901,- zł
·      subwencja ogólna                                                                          15.533.445,- zł
b)  dochody majątkowe Gminy, w tym:                                                      2.735.000,- zł
·   dotacje i środki otrzymane na inwestycje                                              1.535.000,- zł
·   dochody ze sprzedaży majątku                                                            1.150.000,- zł
·   dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania        
    wieczystego w prawo własności                                                                 50.000,- zł
§  3 1. Ustala  się plan wydatków budżetu Gminy  w wysokości                   79.371.576,- zł
      zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:
a) wydatki bieżące:                                                                              67.637.576,- zł
       z tego:
·      wynagrodzenia i pochodne                                                             30.402.860,- zł
·      świadczenia na rzecz osób fizycznych                                               15.242.602,- zł
·      dotacje budżetowe w tym:                                                               5.008.400,- zł
·      dotacje podmiotowe dla instytucji kultury                                           3.806.300,- zł
·      dotacje celowe dla podmiotów nie
              zaliczonych do sektora finansów publicznych                               1.132.100,- zł
·      wpłaty gmin                                                                                        81.000,- zł
·      wydatki na obsługę długu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 9                  700.000,- zł
·      wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń                                300.000,- zł
b) wydatki majątkowe w tym:                                                                11.734.000,- zł
·      inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     11.284.000,- zł
·      wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego               ­               450.000,- zł
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
3. Ustala się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 667.901,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 4b.
 
§  4 Przyjmuje się wydatki majątkowe w wysokości 13.148.000,- zł w tym:
·   wydatki z budżetu Gminy-  11.734.000,- zł
·   wydatki z GFOŚ i GW- 1.414.000,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 
§  5  1. Nie planuje się deficytu budżetowego na 2008 rok.
       2. Przychody budżetu ustala się w wysokości 3.450.000,- zł, rozchody w wysokości 3.450.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 
§ 6    W Budżecie tworzy się rezerwę: w wysokości 230.000,- zł, która stanowi 0,29%       planowanych wydatków budżetowych w tym: rezerwa ogólna 200.000,- zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 30.000,- zł
 
§  7 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki zadań zleconych zgodnie
          z załącznikiem Nr 7.
 
§  8 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów   alkoholowych w wysokości 450.000,- zł.
        2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu     Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 450.000,- zł.
 
§  9   Ustala się plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych w łącznej
  wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
 
§  10 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
Środki na początek roku   –      200.000,- zł
·         przychody                   –   1.700.000,- zł
·         wydatki                      –   1.900.000,- zł  
w tym majątkowe: 1.414.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§  11 Wyodrębnia się środki w budżecie do dyspozycji rad sołeckich w wysokości
253.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 
§  12 Przyjmuje się informację o szacunkowym stanie mienia komunalnego na koniec 2008
roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
·         wartość gruntów                  –  84.211.000,- zł
·         wartość obiektów                –  70.935.000,- zł
§ 13  Załącza się prognozowaną kwotę spłaty długu oraz stan zadłużenia na koniec 2008 roku
i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
 
§  14  Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie   3.000.000,- zł;
 
 
§  15  Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania zobowiązań na wieloletnie zadania
inwestycyjne i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 4a i 4b.
 
§  16  Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku 2009.
 
§  17  Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie po stronie wydatków
bieżących między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej
z wyłączeniem przeniesień między działami.
 
§  18  Ustala się maksymalną wysokość  pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza
w roku budżetowym 2008 w kwocie 1.000.000,- zł.
 
§ 19  Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych          zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym 2008 w kwocie  3.000.000,-zł
 
§  20  Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach
bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
 
§  21  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 22  Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
 

Przewodniczący
R a d y  M i e j s k i e j
 
Jerzy Wójcik 

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U.
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U.
z 2006 r., Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337, Dz. U. oraz  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr  138, poz. 974 
i  Nr  173, poz. 1218
 
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U.  z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, oraz Dz. U.
z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz 791 i Nr 140, poz. 984.


 
Pobierz / Otwórz Budżet Gminy Świecie na 2008 rok w opisie
Pobierz Budżet na 2008 rok wraz z załącznikami (archiwum RAR) >>

Zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 103/07 z dnia 27 grudnia 2007r.
o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie na rok 2008

Uchwała nr 127/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 marca 2008 r. >>

Uchwała Nr 134/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 kwietnia 2008 roku >>

Zarządzenie Nr 684/08 Burmistrza Świecia z dnia 5 maja 2008 roku

Zarządzenie Nr 705/08 Burmistrza Świecia z dnia 9 czerwca 2008 roku >>

Uchwała Nr 161/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 czerwca 2008 roku >>

Zarządzenie Burmistrza Świecia Nr 778/08 z dnia 18 sierpnia 2008 roku >>

Uchwała Nr 180/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 sierpnia 2008 roku >>

Zarządzenie Burmistrza Świecia Nr 803/08 z dnia 15 września 2008 r. >>

Uchwała nr 186/08 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2008 roku >>

Załączniki

Powiadom znajomego