W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

186/08

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 103/07 z dnia 27 grudnia 2007r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie na rok 2008
na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
status uchwały obowiązująca

uchwala się, co następuje:

§ 1  W uchwale Rady Miejskiej Nr 103/07 z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia
       budżetu  Gminy  Świecie na rok 2008 zmienioną:
-  Uchwałą Nr 127/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 marca 2008r,
-  Uchwałą Nr 134/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 kwietnia 2008r,
-  Uchwałą Nr 161/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 czerwca 2008r,
-  Uchwałą Nr 180/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 sierpnia 2008r
- Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 684/08 z dnia 05 maja 2008r
- Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 705/08 z dnia 09 czerwca 2008r
- Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 778/08 z dnia 18 sierpnia 2008r
- Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 803/08 z dnia 15 września 2008r.
 
      1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę  1.144.817,-zł, plan po zmianach wynosi
        84.298.363,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
      2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.144.817,-zł,  plan po zmianach wynosi
         84.298.363,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 2  Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej - Deficyt Budżetowy oraz Przychody i Rozchody Gminy Świecie na 2008r., zgodnie z załącznikiem Nr 3  do niniejszej Uchwały.
 
§ 3  Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej Wykaz wydatków majątkowych na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4  Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej - Rozliczenie spłat pożyczek i emisji obligacji w roku 2008, otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
 
§ 5  Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej - Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2008r zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
 
§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
      w Urzędzie Miejskim w Świeciu.
 

Przewodniczący
 R a d y M i e j s k ie j
 
Jerzy Wójcik
 

Uzasadnienie do Uchwały
Rady Miejskiej w Świeciu Nr 186/08
z dnia 30 października 2008r.


Zmiany przedstawione w tej uchwale  dotyczą korekty planu dochodów po analizie wpływów za 3 kwartały bieżącego roku oraz urealnione zostały projekty unijne na podstawie  bieżących informacji o stopniu zaawansowania projektów.
Klub Integracji Społecznej planował do realizacji 2 projekty w wysokości 612.398,- zł
(rozdz. 85203),  które w bieżącym roku nie doszły do skutku,  w związku z tym obniża się plan o tę kwotę. Natomiast podpisana została umowa na realizację projektu z Gminą Drzycim na kwotę 15.600,- zł (rozdz. 85203), którą wprowadza się do budżetu oraz złożony został wniosek na kolejny projekt: „Podniesienie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych na regionalnym rynku pracy”. Wartość całego projektu wynosi 619.567,- zł, w tym na bieżący rok planowana jest kwota 144.061,- zł, o co zwiększa się plan dochodów. Zwiększa się również plan o refundację z kwoty 55.503,- zł do wysokości 136.682,- zł, tj. o 81.179,- zł, którą uzyskaliśmy za 2007 rok, ale wpłynęła  w roku 2008 i jest dochodem tego roku. Dotyczy ona programu Aktywizacja Osób Bezrobotnych II Szansa. Zmiany te powodują zmniejszenie planu dochodów w tym rozdziale o kwotę 371.558,- zł i  plan po zmianach wynosi 297.843, -zł.
Dużym sukcesem jest uzyskanie przez Gminę dofinansowania w wysokości  164.515,- zł (rozdz. 85415) w ramach programu  „Chcemy poznać więcej - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”.
W Żłobku odbyły się praktyki opiekunek dziecięcych z firmy ELIM, za co uzyskaliśmy odpłatność 1.860,- zł (rozdz. 85305).
Ponadto po analizie uzyskanych wpływów za 3 kwartały 2008 roku i prognoz na ostatni kwartał proponujemy zwiększyć następujące plany dochodów budżetowych:
-     wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 750.000,- zł (rozdz. 70005)
-     podatek od środków transportowych – 50.000,- zł (rozdz. 75615 i 75616) i jednocześnie dokonuje się w tym podatku przeniesień między osobami fizycznymi
a prawnymi biorąc pod uwagę  wpływy z poszczególnych źródeł,
-     podatek od czynności cywilnoprawnych – 200.000,- zł (rozdz. 75616),
-     wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 100.000,- zł (rozdz. 75618),
-     odsetki od rachunku bankowego – 250.000,- zł (rozdz. 75814) – kolejny raz zwiększamy plan odsetek, ponieważ  wpływy z tego tytułu rosną, co spowodowane jest korzystnym oprocentowaniem i lokowaniem znacznych kwot gotówki.    
Łącznie plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.144,817,- zł. Środki te wraz z obniżeniem planu wydatków o kwotę 200.000,- zł na poręczeniach (rozdz. 75704) przeznacza się na poniżej podane zadania.

Przeznacza się kwotę 1.080.000,- zł (rozdz. 60016) na budowę dróg gminnych w tym 1.000.000,- zł  na zabezpieczenie pełnej wartości budowy Al. Jana Pawła II oraz 80.000,- zł na budowę chodnika od Polo Marketu do ul. Krausego.
Zwiększa się o 200.000,- zł (rozdz. 70005) środki na wykupy gruntów.
Na obsługę  papierów wartościowych konieczne jest podwyższenie planu odsetek
o 45.000,- zł (rozdz. 75702), co spowodowane jest wyższą rentownością  bonów skarbowych od planowanej. Oprocentowanie obligacji obliczone jest na podstawie tego wskaźnika i powiększone o stałą marżę. 4.   Zatrudnienie 5  pracowników niepełnosprawnych do monitoringu prowadzonego przez Straż Miejską było w części sfinansowane z oszczędności jakie dzięki temu uzyskaliśmy z PFRON-u. Po analizie wydatków na wynagrodzenia szacujemy,
że do końca roku będzie potrzebna kwota 17.529,- zł

Środki z opłaty za sprzedaż alkoholu w wysokości 100.000,- zł (rozdz. 85154) przeznacza się na: - 48.000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia związanego z odnowieniem Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych „Gniazdo” filia na Miasteczku oraz
w Sartowicach (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, materiały do ocieplenia
i odnowienia dachu oraz elewacji budynku, farby i inne materiały niezbędne do odświeżenia  pomieszczeń wewnątrz budynków) i na zakup sprzętu RTV + DVD oraz dodatkowego wyposażenia (meble, regały, krzesła itp.) dla 6 placówek Świetlicy.
- 4.000,- zł na zakup artykułów spożywczych na paczki świąteczne oraz
na poczęstunek dla dzieci uczęszczających do Świetlicy,
- 44.000,- zł na organizację wypoczynku dla dzieci ze Świetlicy,
- 1.200,- zł na opłaty za telefony służbowe zakupione dla opiekunów Świetlicy, ponieważ nie posiadają telefonów stacjonarnych,
- 2.800,- zł  na zakup drukarki i innych akcesoriów komputerowych.
6.  Zmniejsza się o 264.787,- zł (rozdz. 85203) środki na funkcjonowanie Klubu Integracji  Społecznej  z  powodu  realizacji  mniejszej  ilości  programów   finansowanych ze źródeł  zewnętrznych. W związku z tym, że od 1 maja 2008 roku KIS prowadzi obsługę i nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych, wydatki jednostki uległy zwiększeniu. Właśnie to jest przyczyną,
że obniżenie planu wydatków jest o 106 771,- zł niższe od obniżenia planu dochodów o 371.558,- zł.
7.   Środki w wysokości 1.860,- zł (rozdz. 85305), przeznacza się na zakupy wyposażenia do żłobka i przeprowadzenie przeglądu gaśnic.
Ponadto w ramach planu wydatków przenosi się środki z uzyskanych oszczędności na realizację  poniżej opisanych zadań.

W ramach środków planowanych na Ochotnicza Straż Pożarną  zakupiony został piec centralnego ogrzewania. Wynegocjowana cena była niższa od zaplanowanej
o 1.750,- zł (rozdz. 75412) W związku z tym przenosi się te środki na zakup dodatkowego opału.
W ramach środków Ośrodka Oświaty i Wychowania przenosi się kwotę 4.880,- zł między paragrafami (rozdz. 80101), co związane jest z wykonaniem ekspertyzy
i dokonaniem poprawek w projekcie Szkoły Podstawowej w Grucznie (III etap), które zostały dokonane w trakcie realizacji zadania.
Zwiększa się o 17.000,- zł (rozdz. 80110) środki na dotację dla Gimnazjum Katolickiego w związku z większą liczbą uczniów, obniżając o tę kwotę plan wynagrodzeń.
W ramach planu wydatków Ośrodka Oświaty i Wychowania dokonuje się zmian wynikających z bieżącej analizy budżetu, zwiększając o kwotę 22.000,- zł
(rozdz. 85401)  plan w świetlicach szkolnych a zmniejszając o tę kwotę plan w nowo wyodrębnionym od tego roku rozdziale stołówek szkolnych (rozdz. 80148).
Dokonuje się zmian w ramach planu wydatków Ośrodka Oświaty i Wychowania, przenosząc z oszczędności uzyskanych na wynagrodzeniach w szkołach podstawowych i gimnazjach na wkład własny w wysokości 59.645,- zł (rozdz. 85415) do programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
w ramach rządowego programu „Aktywizacja jednostek samorządu. terytorialnego
i organizacji pozarządowych”. W odpowiedzi na konkurs przygotowany został przez nas Program „Chcemy poznać więcej” i pomimo bardzo krótkiego czasu uzyskał on bardzo wysoką ocenę komisji kwalifikującej  wnioski i został zakwalifikowany do realizacji. Programem objętych będzie 1916 dzieci z gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli. Uzyskana przez nas dotacja w kwocie 164.515,- zł  stanowi 69 % wartości programu. Pozostałe koszty stanowiące wkład własny to: wkład rzeczowy – 13.140,- zł oraz własne środki finansowe – 59.645,- zł (25 %).

Ponadto dokonane zostały zmiany pomiędzy paragrafami (rozdz. 85395)  w planie wydatków programu operacyjnego „Kapitał ludzki - Aktywizacja osób bezrobotnych w ramach projektów systemowych” realizowany przez Ośrodek Opieki Społecznej
i KIS, zgodnie z faktycznie ponoszonymi wydatkami. 14. W ramach środków przeznaczonych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zmniejsza się o 60.000,- zł (rozdz. 92605) dotacje dla Ośrodka Kultury i Sportu na utrzymanie obiektów sportowych. Środki te przeznacza się na uregulowanie faktur dotyczących bieżącego utrzymania Hali widowiskowo-sportowej.
Spółka w swoim planie finansowym zaplanowała koszty utrzymania Hali widowiskowo-sportowej na 12 miesięcy i miała pokryć faktury za grudzień 2007, które płatne są w miesiącu styczniu kolejnego roku. Jednak spółka była użytkownikiem  Hali od stycznia i z powodów podatkowych nie może ponosić kosztów za miesiąc grudzień 2007 roku, w związku z tym dokonano korekty wpływów i faktury zostały wystawione na Gminę.
15. Po uzyskaniu zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej pozytywnej opinii Rady Sportu kwota 60.000,- zł na dofinansowanie sportu kwalifikowanego przekazuje się:
-  Klubowi Sportowemu Wda na rozgrywki IV ligi piłki nożnej – 30.000,- zł
- MUKS „Joker”-Mekro Świecie – na rozgrywki III ligi piłki siatkowej kobiet –
               15.000,- zł
-   LZS Polpak Świecie – na rozgrywki III ligi piłki koszykowej mężczyzn -15.000,- zł
W planie wydatków tego rozdziału dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem.
 
Ponadto w planie przychodów i rozchodów zwiększa się o 7.000,- zł rozchody na spłatę raty pożyczek zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, ponieważ spłata pożyczki na zakup samochodu pożarniczego otrzymana na koniec roku nie była kalkulowana do spłaty. Rozchody pokrywa się z przychodów uzyskanych  wolnych środków z tytułu rozliczenia roku 2007.
 
W ramach dochodów własnych jednostek budżetowych dokonuje się przeniesienia kwoty 50.000,- zł, pomiędzy paragrafami, co związane jest z umożliwieniem zakupów do wyposażenia kuchni,  załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki

Załączniki doc, 201 kB

Powiadom znajomego