W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

Zarządzenie Nr 1831/24 Burmistrza Świecia z dnia 11 marca 2024 r. zmieniające Zarządzenie Nr 1827/24 Burmistrza Świecia z dnia 07 marca 2024 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu: „Działania adaptacyjne na terenie Świecia w kierunku retencjonowania wód polegające na budowie zbiornika i zieleni retencyjnej w Przechowie oraz zwiększeniu zdolności retencyjnych zbiornika Mały Blankusz”

„Działania adaptacyjne na terenie Świecia w kierunku retencjonowania wód polegające na budowie zbiornika i zieleni retencyjnej w Przechowie oraz zwiększeniu zdolności retencyjnych zbiornika Mały Blankusz”

Gmina Świecie planuje pozyskać środki finansowe na realizację przedmiotowego projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027 dla działania FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom.
Szeroki zakres planowanych zmian, związanych z zagospodarowaniem obu obszarów inwestycji jest istotny z punktu widzenia mieszkańców. Konieczność podjęcia działań związanych z rewitalizacją obszaru Małego Blankusza, w szczególności zabezpieczenie przed dalszą degradacją zbiornika i konieczność zwiększenia jego zdolności retencyjnych jest sygnalizowane przez mieszkańców od wielu lat. Przeprowadzenie konsultacji społecznych umożliwia pozyskanie opinii, które mogą przyczynić się do weryfikacji przyjętych założeń. Głównym celem konsultacji jest uwzględnienie najistotniejszych potrzeb mieszkańców, mających wpływ na ich życie codzienne, czy sposób spędzania wolnego czasu. Projektowane rozwiązania z zakresu gospodarowania wodami opadowymi mają za zadanie zapobieganie podtopieniom i zalaniom oraz ograniczanie skutków tych zjawisk, wzrost odporności na ekstremalne zjawiska pogodowe, spowolnienie odpływu wód opadowych oraz zwiększenie możliwości retencjonowania wody.

Zadanie 1.
Rewitalizacja terenu działek nr 2815/11, 2815/23, 2815/28 i 160/5 obręb 0001 Świecie, obszar w obrębie Małego Blankusza.
Zbiornik retencyjny Mały Blankusz jest obiektem pochodzenia antropogenicznego, okresowo dopływowym – zasilanym wodami gruntowymi, roztopowymi oraz opadowymi. Parametry zbiornika:
- powierzchnia lustra wody ok. 1325 m2
- objętość wody w zbiorniku ok. 1224 m3
- średnia głębokość zbiornika ok. 1 m
- maksymalna głębokość zbiornika ok. 2,5 m (po oczyszczeniu)
- długość linii brzegowej 150 m
Rekultywacja zbiornika polegać będzie na odmuleniu dna i pogłębieniu do jego pierwotnej głębokości. Zdemontowane zostaną istniejące płyty betonowe typu „Jumbo” oraz nastąpi wyprofilowanie i umocnienie skarp. Projektuje się napowietrzanie zbiornika za pomocą dwóch zestawów dyfuzorów i dmuchawą membranową. Na zbiorniku pozostawiona zostanie pływająca wyspa z makrofitami filtrująca wodę. Wykonane zostaną nowe nasadzenia roślinności zarówno w zbiorniku wodnym, jak i w strefie brzegowej.
W ramach prac planuje się odtworzenie rowu dopływowego do zbiornika Mały Blankusz, który zasilać będzie zbiornik wodami opadowymi, przekierowanymi z kanalizacji deszczowej przebiegającej w jego pobliżu. W celu przeciwdziałania zanieczyszczeniom wód zbiornika pochodzącym z nawierzchni utwardzonych (dróg), zostanie zamontowany separator substancji ropopochodnych.
Na obszarze przylegającym do zbiornika Mały Blankusz planuje się:
- budowę małej tężni osiedlowej z wiatą,
- budowę pomostu widokowego,
- budowę nowego placu zabaw dla dzieci, z wyposażeniem w następujące zabawki m.in.: okręt, statek, hamak, huśtawki, fabryka piasku, samochód, trampolina;
- przebudowę (korekty tras) chodników i ścieżek spacerowych;
- wyposażenie w elementy małej architektury m.in. ławki parkowe, stojaki na rowery, kosze na odpady itp.
Zadanie związane będzie z wykonaniem:
- zewnętrznej instalacji wodociągowej dla tężni,
- instalacji nawadniającej trawniki oraz zraszającej i schładzającej chodniki,
- instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- instalacji elektrycznej (projektowane m.in. oświetlenie stawu, tężni).
Poza brzegami zbiornika projektuje się m.in.: nasadzenia przy placu zabaw, przy tężni, na skarpach, wzdłuż rowu melioracyjnego. W ramach przedsięwzięcia nie nastąpi likwidacja istniejącego drzewostanu.
Do pobrania zamieszczono projekt zagospodarowania obszaru wraz z elementami placu zabaw, małej architektury, tężnią, pomostem itp.
W maju 2023 r. Urząd Miejski w Świeciu informował mieszkańców o planach związanych z rewitalizacją obszaru Małego Blankusza Budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, zbiornika retencyjnego i zieleni retencyjnej oraz usunięcie kolizji w ul. Akacjowej w Świeciu.
W ramach projektu planowana jest budowa zbiornika retencyjnego w Przechowie w rejonie ul. Akacjowej i Kwiatowej, o szacowanej pojemności ok. 600 m3 oraz ogrodów deszczowych z zielenią retencyjną o szacunkowej pojemności ok. 100 m3 (ogród deszczowy zbiera wodę deszczową i stopniowo oddaje ją do ekosystemu). Zbiornik jest budowany w celu przyjmowania wód opadowych i roztopowych spływających z dachów, jezdni, chodników i innych powierzchni utwardzonych. Do zbiornika trafią wody z dużego obszaru zlewni
sięgającego ulicy Wyspiańskiego, co docelowo uchroni niżej położone zamieszkane tereny przed podtopieniami. Ponadto, zastosowanie separatora zabezpieczy wody przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z ulic. Zebrana woda wykorzystywana będzie do nawadniania okolicznych terenów zielonych.
Realizacja projektów przyczyni się do odpowiedzialnego gospodarowania wodami, a także łagodzenia uciążliwości stanowiących konsekwencje zmian klimatu.
Raport z konsultacji  Raport z konsultacji

Załączniki

Akacjowa plan pdf, 2.45 MB
Akacjowa mapa pdf, 13.9 MB

Powiadom znajomego