Zarządzenie Nr 212/03

Zarządzenie Nr 212 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 12 maja 2003r

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ulicy Bednarza w Świeciu ( od ul. Wojska Polskiego do ul. Miernickiego )

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o Zamówieniach Publicznych ( j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 z późn. zm.)

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Ogłosić przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicy Bednarza w Świeciu ( od ul. Wojska Polskiego do ul. Miernickiego ).

§ 2

Przyjąć następujące kryteria oceny ofert :

- cena 100 % - najniższa 100 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej do ceny najniższej.

§ 3

Przyjąć warunki dodatkowe dla oferentów, którzy mogą wziąć udział w przetargu:

- wykażą nie mniej niż 800,0 mb wykonania oświetlenia ulicznego w latach 1998-2002

W/w roboty należy potwierdzić stosownymi referencjami zawierającymi ilość wykonanych robót i ocenę jakości.

§ 4

Powołać Komisję przetargową w składzie :

  1. Wiesław Keller – przewodniczący

  2. Ewa Gorzka – członek

  3. Ryszard Sadowski – członek

  4. Daniel Kapłanek – członek

  5. Jan Adamczyk – członek

§ 5

Przyjąć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 6

Przyjąć regulamin przetargu stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Inwestycyjnego.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (12 maja 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (25 lutego 2004, 08:17:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1279