2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 21/02

Zarządzenie Nr 21/02

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 grudnia 2002 r.

w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem murowanym położonym w Świeciu przy ul. Moniuszki

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 46 poz. 543) w związku z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 1999r. Nr 95/99 w sprawie ustalania zasad przeznaczania nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia

Burmistrz Świecia

za r z ą d z a :

§ 1

Przepisać umowę dzierżawy zawartą w dniu 9.09.2002r.pomiędzy Zarządem Miejskim w Świeciu a Panią Justyną Plackowską na część działek nr 2846 i nr 2847/2 o pow. 18m2 położonych w Świeciu przy ul. Moniuszki pod garażem murowanym nr 6 na rzecz Pana Janusza Laskowskiego zamieszkałego w Świeciu przy ul. Moniuszki 7/1

§ 2

Umowę dzierżawy zawrzeć na czas nieokreślony

§3

Wartość dzierżawy 1m2 gruntu pod garażem wynosi 0.82zł. + 22%VAT w stosunku miesięcznym

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 grudnia 2002)
Opublikował: Krystyna Sopońska (5 marca 2004, 08:26:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1928