2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 12/02

Zarządzenie Nr 12/02

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 22 listopada 2002r.

w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750- Administracja państwowa i samorządowa.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Przeznaczyć środki z budżetu gminy rozdz. 75095 – Pozostała działalność:

  1. Dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi działających w ramach Polskiego Czerwonego Krzyża nagrodę w wysokości - 1.500,- zł.

  2. Dla Towarzystwa Wspierania Osób Niepełnosprawnych nagrodę z okazji 10-lecia istnienia w wysokości – 1.000,- zł.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (22 listopada 2002)
Opublikował: Krystyna Sopońska (4 marca 2004, 13:05:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2009