2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 51/02

Zarządzenie Nr 51/02

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie zmiany układu wykonawczego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2002.

Na podstawie art. 126 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) i zgodnie z § 3 uchwały Nr 407/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚ i GW na rok 2002r.

B u r m i s t r z Ś w i e c i a

zarządza:

§ 1

Dokonać zmiany układu wykonawczego przychodów i wydatków GFOŚ i GW zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik

UKŁAD WYKONAWCZY

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ

NA ROK 2002

Dział

Rozdz.

§

Określenie przychodów

Plan na rok 2002

900

90011

 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2.576.797

   

069

wpływy z różnych opłat

376.797

     

Razem

2.576.797

 

Dział

Rozdz.

§

Określenie wydatków

Plan na rok 2002

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.276.797

 

90011

 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2.276.797

   

4210

zakup materiałów i wyposażenia

80.000

   

4300

zakup usług pozostałych

766.797

   

6110

wydatki inwestycyjne funduszy celowych

1.130.000

   

6270

dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

300.000

     

Razem

2.276.797

Na dzień 31.12.2002r. planowana jest nadwyżka w wysokości 300.000 zł.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (30 grudnia 2002)
Opublikował: Krystyna Sopońska (5 marca 2004, 09:46:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2037