2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 49/02

Zarządzenie Nr 49 / 02

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej opłatę za użytkowanie wieczyste działki nr 1359/4 położonej w Świeciu przy ul.Wodnej.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn.tekst Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591ze zmianami ).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Przesunąć Panu Krzysztofowi Prabuckiemu termin płatności opłaty za użytkowanie wieczyste działki nr 1359/4 położonej w Świeciu przy ulicy Wodnej w wysokości 366,34 zł do dnia 31 marca 2003r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (30 grudnia 2002)
Opublikował: Krystyna Sopońska (5 marca 2004, 09:41:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1989