2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 47/02

Zarządzenie Nr 47 / 02

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste części działki nr 270/85 położonej w Świeciu przy Al. Jana Pawła II.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591ze zmianami ) i art. 13 ust.1 i art.35 ust.1 i art.37 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 46 z 2000 poz. 543 ) oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 455/02 z dnia 20.06.2002r.o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Podjąć działania zmierzające do oddania w użytkowanie wieczyste część działki nr 270/85 o pow.ok.50 m2 położonej w Świeciu przy Al.Jana Pawła II na poszerzenie działki nr 270/55 oddanej w użytkowanie wieczyste p.Feliksowi i Zofii Ciechanowskim.

1. Zlecić podział w/w działki oraz jej wycenę

2. 0głosić wykaz na oddanie w użytkowanie wieczyste nowo wydzielonej działki

3. Sprzedać na poszerzenie działki Nr 270/55 nowo wydzieloną część działki nr 270/85

o pow.ok.50 m2 w trybie bezprzetargowym za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę

majątkowego.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (30 grudnia 2002)
Opublikował: Krystyna Sopońska (5 marca 2004, 09:38:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1971