2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 43/02

Zarządzenie Nr 43 / 02

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie wysokości stawek za dzierżawę nieruchomości komunalnych na 2003r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zmianami)

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Ustalić następujące ceny za dzierżawę i ceny wywoławcze do przetargów na dzierżawę gruntów komunalnych na 2003r.

 1. za grunty przeznaczone pod działalność usługowo-handlową 0,70zł/1m2 + 22%VAT w stosunku miesięcznym

 2. za grunty przeznaczone pod garaże blaszane 1,00zł./1m2 + 22%VAT w stosunku miesięcznym

 3. za grunty przeznaczone pod garaże murowane 0,84zł./1m2 + 22%VAT w stosunku miesięcznym

 4. za grunty przeznaczone pod uprawy rolne niezależnie od klasy bonitacyjnej 1,83zł /100m2 w stosunku rocznym

 5. za grunty przeznaczone pod uprawy warzywno-sadownicze, kwiatowe i zieleń niezależnie od klasy bonitacyjnej 0,12zł./1m2 w stosunku rocznym.

 6. za grunty przeznaczone pod działalność rozrywkową 0,14zł./1m2 + 22%VAT w stosunku dziennym.

§ 2

Wprowadzić obniżki czynszu za dzierżawę gruntów będących własnością komunalną do 100% stawki podstawowej w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003r.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

U z a s a d n i e n i e

W roku 2002 stawki za dzierżawę gruntów przedstawiają się następująco :

 1. za grunty przeznaczone pod działalność usługowo-handlową 0,68zł/1m2 + 22%VAT w stosunku miesięcznym

 2. za grunty przeznaczone pod garaże 0,82zł./1m2 + 22%VAT w stosunku miesięcznym

 3. za grunty przeznaczone pod uprawy rolne niezależnie od klasy bonitacyjnej 1,78zł /100m2 w stosunku rocznym

 4. za grunty przeznaczone pod uprawy warzywno-sadownicze, kwiatowe i zieleń niezależnie od klasy bonitacyjnej 0,12zł./1m2 w stosunku rocznym.

 5. za grunty przeznaczone pod działalność rozrywkową 0,14zł./1m2 + 22%VAT w stosunku dziennym.

Proponowane niniejszą uchwała stawki wzrosną o 3% w stosunku do ubiegłego roku w pkt “a” i “c” . Nie będzie zmiany w pkt “d” i “e”, natomiast w pkt “b” wzrost wyniesie 22%. Jest to podyktowane tym, że w podwyżkę został wliczony podatek od nieruchomości, którego właściciele garaży nie połączonych trwale z gruntem nie będą płacić od 1 stycznia 2003r.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (23 grudnia 2002)
Opublikował: Krystyna Sopońska (5 marca 2004, 09:20:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2136