2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 39/02

Zarządzenie Nr 39 / 02

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 16 grudnia 2002r.

w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej część zapłaty za kupiony lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ul.Mestwina 18.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzadzie gminnym (jedn.tekst Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591ze zmianami ).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Przesunąć termin płatności części raty w wysokości 3.905,16 zł + odsetki stanowiącej część zapłaty za kupiony lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ul.Mestwina 18 p.Małgorzacie Kruszyńskiej do końca stycznia 2003r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (16 grudnia 2002)
Opublikował: Krystyna Sopońska (5 marca 2004, 09:13:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1871