2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 37/02

Zarządzenie Nr 37/ 02

B u r mi s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 9 grudnia 2002r.

w sprawie wykupu gruntu od p.Krzysztofa Tyrakowskiego.

Na podstawie art.30 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 ) w związku z uchwałą nr 398/93 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 18 marca 1993r. w sprawie nabywania gruntów na rzecz mienia komunalnego.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

  1. Wykupić od p. Krzysztofa Tyrakowskiego na rzecz mienia komunalnego Gminy

Świecie działki Nr 16/3 o pow. 47 m2 i Nr 17/3 o pow. 475 m2, położone w

Ernestowie pod budowę drogi gminnej.

2. Ustalić cenę wykupu gruntu za 1m2 w wysokości 1,30 zł

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (9 grudnia 2002)
Opublikował: Krystyna Sopońska (5 marca 2004, 09:02:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1793