XII Sesja - 26 września 2019 r.

Projekty Uchwał w sprawie:

 1) przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Świecie
    za I półrocze 2019  r. pobierz (65kB) pdf
    Zarządzenie Nr 249/19: część I  pobierz (4858kB) pdfczęść II pobierz (12027kB) pdf

 2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2019-2025 pobierz (1558kB) pdf

 3) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2019 pobierz (3184kB) pdf

 4) przyznania w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
     budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości pobierz (434kB) pdf

 5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na podstawie umowy między
     jednostkami samorządu terytorialnego pobierz (72kB) pdf

 6) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych pobierz (437kB) pdf

 7) wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r. pobierz (69kB) pdf

 8) przyjęcia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli szkół i przedszkoli dla których
     gmina Świecie jest organem prowadzącym pobierz (1513kB) pdf

 9) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świecie pobierz (171kB) pdf

10) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących
      w skład aglomeracji Świecie-Bukowiec przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji
      obszaru i granic aglomeracji Świecie-Bukowiec pobierz (830kB) pdf

11) udzielenia pomocy finansowej gminie Starogard Gdański pobierz (103kB) pdf

12) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych pobierz (187kB) pdf załączniki pobierz (871kB) pdf

13) pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej z jednoczesnym jej wyłączeniem
      z użytkowania jako drogi publicznej pobierz (266kB) pdf załącznik pobierz (432kB) pdf

14) skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Świeciu pobierz (552kB) pdf

15) wprowadzenia i realizacji programu pod nazwą Świecie dla Rodziny „N” pobierz (376kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz (18 września 2019)
Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (18 września 2019, 15:01:20)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (25 września 2019, 15:28:05)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 430