Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 BURMISTRZ ŚWIECIA                                                         Świecie, dn. 20.03.2012 r.

 ul. Wojska Polskiego 124
   86 – 100 Świecie
 
 BAGiGG.7323 – 03/45/09

O B W I E S Z C Z E N I E
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 39/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gruczno,

 zawiadamiam
 o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gruczno
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
w dniach od 03 kwietnia do 25 kwietnia 2012 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie, w Wydziale Budownictwa, Architektury, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu.  
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie, sala nr 20 o godz. 10.00.  
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Świecia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2012 r. 

                                                               BURMISTRZ ŚWIECIA
 
                                                                                  Tadeusz Pogoda

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gruczno Pobierz (518kB) pdf

Plan zagospodarowania przestrzennego wsi Gruczno Pobierz (2757kB) pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko Pobierz (555kB) pdf

Plan zagospodarowania i prognoza oddziaływania na środowisko Pobierz (3203kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Andrzej Gzella (22 marca 2012)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (22 marca 2012, 10:18:29)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (6 kwietnia 2012, 09:03:26)
Zmieniono: dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1728