Zarządzenie nr 853/04

Zarządzenie Nr 853/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej działki nr 59/66 i nr 59/67 położonej w Świeciu przy ul. Małcużyńskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz wydzierżawienie jej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z póżn. zmianami)

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

  1. Ogłosić wykaz na oddanie w dzierżawę działek  nr 59/66 i nr 59/67 położonych w Świeciu przy ul. Małcużyńskiego zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

  2. Wykaz o którym mowa w pkt 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni tj. od dnia 23 grudnia 2004 r. do dnia 13 stycznia 2005 r.

§ 2

Oddać w dzierżawę działki nr 59/66 o pow. 168m2 i nr 59/67 o pow. 72m2 położone w Świeciu przy ul. Małcużyńskiego pod istniejącą stacją redukcyjno-pomiarową na rzecz Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. właściciela nakładów.

§ 3

Umowę dzierżawy zawrzeć po terminie określonym § 1 pkt 2 na okres 3 lat.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Świecia Nr 853/04 z dnia 22 grudnia 2004 r.

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

wywieszony na okres 21 dni tj. od 23 grudnia 2004 r. do 13 stycznia 2005 r.

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI

NR DZIAŁKI

POW. dzierżawy

NR KW

cena 1m2 gruntu

MIESIĘCZNA

Przeznaczenie w planie ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO

OPIS NIERUCHOMOŚCI

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

OKRES UMOWY

CZYNSZ  DZIERŻAWNY

MIESIĘCZNY

 

Świecie

 

59/66

59/67

 

168m2

72m2

----------

240m2

 

 

38508

38508

 

0,73 zł

0,73 zł

 

brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego

 

teren istniejącej

stacji redukcyjno- pomiarowej

 

teren zabudowany

 

3 lata

 

    122,64 zł + 22%VAT

      52,56 zł + 22%VAT

------------------------

    175,20 zł + 22%VAT

TERMIN PŁATNOŚCI ZA DZIERŻĄWĘ : do 10 każdego miesiąca.

ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT: od 1 stycznia każdego roku.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (22 grudnia 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (29 grudnia 2004, 11:09:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1044