Zarządzenie nr 852/04

Zarządzenie Nr 852/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie umorzenia opłaty za dzierżawę gruntu rolnego położonego we wsi Gruczno.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. Nr 168/03 w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Umorzyć Panu Zbigniewowi Kozakowi zamieszkałemu w Parlinie Nr 18 gmina Pruszcz opłatę z tytułu dzierżawy gruntu rolnego położonego w Grucznie stanowiącego działkę nr 232 o pow. 0,3050 ha za rok 2004/2005 w kwocie 58,87zł.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (22 grudnia 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (29 grudnia 2004, 11:05:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1083