Zarządzenie Nr 834/04

Zarządzenie Nr 834/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 3 grudnia 2004r.

w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i samorządowa.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.)

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Przeznaczyć środki z budżetu gminy rozdz. 75095 – Pozostała działalność 1.000,- dla Gminnego Ośrodka Rehabilitacji i Reedukacji Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu na nagrodę z okazji 10-lecia działalności.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (3 grudnia 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (29 grudnia 2004, 10:42:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1214