Zarządzenie Nr 849/04

Zarządzenie Nr 849/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażami blaszanymi położonymi w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami)

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

  1. Przepisać umowę dzierżawy zawartą w dniu 29 września 1994 r. z Panem Bogusławem Żywko na część działki nr 200/84 (obecnie nr 200/109) o pow. 20m2 położonej w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury pod garażem blaszanym nr 16 “Przy trafostacji” na rzecz Pana Andrzeja Lewandowskiego zamieszkałego w Świeciu przy ul. Łukasiewicza 46.

  1. Przepisać umowę dzierżawy zawartą w dniu 15 stycznia 2004 r. z Panem Andrzejem Lewandowskim na część działki nr 200/84 (obecnie nr 200/109) o pow. 20m2 położonej w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury pod garażem blaszanym nr 7 “Parking i Plac” na rzecz Pana Bogusława Żywko zamieszkałego w Świeciu przy ul. Reymonta.

§ 2

Umowę dzierżawy zawrzeć na okres 3 lat.

§ 3

Wartość dzierżawy 1m2 gruntu pod garażem wynosi 1,02zł + 22% VAT w stosunku miesięcznym.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (22 grudnia 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (29 grudnia 2004, 10:14:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1140