Zarządzenie Nr 841/04

Zarządzenie Nr 841/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 6 grudnia 2004 r.

w sprawie umorzenia zaległości z tytułu dzierżawy Zamku w Świeciu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)  w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. Nr 168/03 w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Umorzyć Panu Karolowi Eichstädt właścicielowi Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego “KEWA-eco” zaległości z tytułu dzierżawy Zamku położonego w Świeciu w kwocie 3.776,32zł + 3.853,50zł odsetki.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (6 grudnia 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (9 grudnia 2004, 14:18:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1153