Zarządzenie Nr 829/04

Zarządzenie Nr 829/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 29 listopada 2004 r.

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zapisanej w KW Nr 7552 położonej w Świeciu przy ul. Witosa, stanowiącej działkę Nr 1398/37 o pow.0,1799 ha.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Nie skorzystać z przysługującego prawa pierwokupu w odniesieniu do działki nr 1398/37 o pow. 0,1799 ha, położonej w Świeciu przy ul. Witosa, zapisanej w KW 7552 będącej własnością Gminy Świecie a oddanej w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Handlowo- Produkcyjnej “ROLNIK” z siedzibą w Świeciu.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (29 listopada 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (1 grudnia 2004, 13:14:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1074