Zarządzenie Nr 825/04

Zarządzenie Nr 825/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 18 listopada 2004 r.

w sprawie nabycia gruntu od Państwa Bożeny i Ryszarda Tatarowicz.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) w związku z uchwałą nr 95/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003 r.w sprawie zasad nabywania nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świecie.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Nabyć od Państwa Bożeny i Ryszarda Tatarowicz na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie część działki nr 1/5 o pow.ok.2000 m2, położoną w Kosowie, zajętą pod drogę.

§ 2

Ustalić cenę wykupu gruntu w wysokości 3,00 zł za 1 m2 oraz odszkodowanie w wysokości 500,-zł za nie uzyskane plony za ostatnie 4 lata z części działki zajętej pod drogę.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr156/03 Burmistrza Świecia z dnia 24 marca 2003 r.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (18 listopada 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (23 listopada 2004, 08:38:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1086