Zarządzenie Nr 823/04

Zarządzenie Nr 823/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 18 listopada 2004 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i wydzierżawienie jej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z póżn. zmianami.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

  1. Ogłosić wykaz na oddanie w dzierżawę części działek nr 2365 i nr 2384/4 położonych w Świeciu przy ul. Sygietyńskiego z przeznaczeniem jako ogród przydomowy zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

  2. Wykaz o którym mowa w pkt 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni tj. od dnia 19 listopada 2004 r. do 9 grudnia 2004 r.

§ 2

Wyrazić zgodę na wydzierżawienie Panu Ryszardowi Melchert części działek nr 2365 o pow. 140 m2 oraz nr 2384/4 o pow. 60 m2 - łącznie 200 m2 położonych w Świeciu przy ul. Sygietyńskiego bezpośrednio przylegających do działki nr 2364 stanowiącej własność w/w z przeznaczeniem jako ogród przydomowy.

§ 3

Umowę dzierżawy zawrzeć po terminie określonym w § 1 na okres 3 lat.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 1

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

wywieszony na okres 21 dni tj. od 19 listopada do 9 grudnia 2004 r.

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI

 

NR DZIAŁKI

NR kw

POW. dzierżawy

 

cena 1m2 gruntu

ROCZNA

Przeznaczenie w planie ZAGOSPODAROWANIA

OPIS NIERUCHOMOŚCI

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

OKRES UMOWY

CZYNSZ DZIERŻAWNY ROCZNIE

 

ul. Sygietyńskiego

 

2365

2384/4

 

28399

 

140 m2

60 m2

---------

200 m2

 

0,12 zł.

0,12 zł.

 

brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego

 

teren niezabudowany

 

ogród przydomowy

 

3 lata

 

16,80 zł.

7,20 zł.

-----------

24,00 zł.

 

TERMIN PŁATNOŚCI ZA DZIERŻĄWĘ : do 1 października każdego roku.

ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT: od 1 stycznia każdego roku.

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (18 listopada 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (23 listopada 2004, 08:31:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1038