Zarządzenie Nr 816/04

Zarządzenie Nr 816/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 12 listopada 2004r.

w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i samorządowa.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.)

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Przeznaczyć środki z budżetu gminy rozdz. 75095 – Pozostała działalność dla:

  1. Honorowych Krwiodawców PCK na nagrody z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa – 1.500,- zł.

  2. Klubu Seniora " Wrzos" na nagrodę z okazji 35-lecia – 500,- zł.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (12 listopada 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 listopada 2004, 11:49:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1022