Zarządzenie Nr 814/04

Zarządzenie Nr 814/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 10 listopada 2004r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 186/0z dnia 29 stycznia 2004r. o uchwaleniu budżetu GminyŚwiecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz paragrafu 8 uchwały Nr 186/04 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚiGW na rok 2004.

B u r m i s t r z Świecia

zarządza:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚr i GW na rok 2004 zmienioną:

- Uchwałą Nr 196/04 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2004r.,

- Uchwałą Nr 216/04 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2004r.,

- Uchwałą Nr 223/04 Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2004r.,

- Uchwałą Nr 231/04 Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2004r.,

- Uchwałą Nr 237/04 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2004r.,

- Zarządzeniem Nr 542/04 Burmistrza Świecia z dnia 18 marca 2004r.

- Zarządzeniem Nr 594/04 Burmistrza Świecia z dnia 23 kwietnia 2004r.

- Zarządzeniem Nr 646/04 Burmistrza Świecia z dnia 9 czerwca 2004r.

- Zarządzeniem Nr 685/04 Burmistrza Świecia z dnia 30 czerwca 2004r.

- Zarządzeniem Nr 714/04 Burmistrza Świecia z dnia 28 lipca 2004r.

- Zarządzeniem Nr 767/04 Burmistrza Świecia z dnia 28 września 2004r.

- Zarządzeniem Nr 793/04 Burmistrza Świecia z dnia 15 października 2004r.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 638.940,-zł,plan dochodów po zmianie wynosi 58.564.325 - zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 638.940,-zł,plan wydatków po zmianie wynosi 59.888.325,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3.Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej - plan finansowy zadańzleconych na rok 2004, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Uzasadnienie

Zmiany przedstawione w tym Zarządzeniu wynikają z wprowadzenia do planu dotacji celowych oraz zmian wynikających z analizy bieżącego wykonania budżetu.

Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 667.965,- zł (rozdz. 85212) przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych przeznaczone jest 2% ogólnej kwoty wypłaconych zasiłków.

Zmniejszony został plan na wypłatę zasiłków w ramach zadań zleconych o kwotę 29.025,- zł (rozdz. 85214).

Dotacje celowe wprowadzone zostały po stronie dochodów i wydatków zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się poniżej opisanych zmian.

W II połowie roku nastąpił spadek ilości sprzedanych biletów autobusowych, czego skutkiem jest wzrost kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej. Zwiększenie planu wydatków o 16.000,- zł w rozdziale 60095 pozwoli na zachowanie płynności w opłacaniu faktur PKS za realizację komunikacji miejskiej.

W Ochotniczych Strażach Pożarnych (rozdz. 75412) zmiany między paragrafami spowodowane są wzrostem cen energii i mediów oraz ich wyższym zużyciem od zaplanowanego.

W Ośrodku Pomocy Społecznej powstały oszczędności w wyniku absencji chorobowej pracowników i pobierania zasiłku macierzyńskiego przez 2 pracownice. Ponadto, ze względu na naturalne zmniejszenie ilości podopiecznych (zgony) przez okres kilku miesięcy nie zatrudnialiśmy nikogo na miejsce opiekunki, która odeszła na emeryturę. W ramach tych oszczędności uregulowane zostaną nieplanowane zobowiązania wobec dwóch emerytek, tj. wypłaty należnych im nagród jubileuszowych.

W związku z corocznym dniem Pracownika Socjalnego i regulaminem wynagradzania OPS w Świeciu przeznacza się kwotę 16.200,- zł na nagrody dla pracowników OPS w Świeciu.

Zmiany w Oświacie związane są z przeniesieniem oszczędności w wydatkach rzeczowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczającymi wypłatę do końca roku.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych dokonuje się zmian między zadaniami (rozdz. 60016). Zmniejsza się planowane wydatki z zadania inwestycyjnego “Budowa dróg gminnych” o 64.505,- zł i plan po zmianie wynosi 1.003.408,- zł.

Kwotę tę przeznacza się na inne zadania inwestycyjne w następującej wysokości:

  • 14.259,- zł na modernizację dróg gminnych;

  • 50.246,- zł na budowę i modernizację parkingów i chodników.

Przeznaczenie dodatkowej kwoty na modernizację chodników i parkingów związane jest głównie z wyższymi od planowanych kosztami budowy chodników przy ulicach Dworcowej i Szkolnej w Terespolu.

Natomiast przeznaczenie dodatkowej kwoty na modernizację dróg gminnych wynika z wyższych kosztów modernizacji dróg gminnych w Górnym Grucznie, Kosowie i Czapelkach.

Załącznik Nr 1 (41kB) zip

Załącznik Nr 2 (69kB) zip

/ lub wszystkie załączniki do wglądu w pok. nr 24 Urzędu miejskiego w Świeciu /

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 814/04 Burmistrza Świecia

Plan finansowy zadań zleconych na rok 2004

na dzień 10 listopada 2004r.

Dział

Rozdz.

§

Określenie

Plan dochodów

Plan wydatków

750

   

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

210.400

210.400

 

75011

 

Urząd Wojewódzki

210.400

210.400

   

2010

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone

210.400

------

   

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

-------

160.000

   

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

-------

12.000

   

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

-------

28.000

   

4120

składki na Fundusz Pracy

-------

3.900

   

4440

odpisy na z.f.ś.s.

-------

6.500

751

   

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

 

52.530

 

 

52.530

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

5.150

 

5.150

   

2010

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie

5.150

------

   

4210

zakup materiałów i wyposażenia

-------

5.150

 

75113

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

47.380

47.380

   

2010

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie

47.380

-------

   

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

-------

30.520

   

4210

zakup materiałów i wyposażenia

-------

3.661

   

4300

zakup usług pozostałych

-------

13.199

852

   

POMOC SPOŁECZNA

4.975.421

4.975.421

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

3.710.300

 

3.710.300

   

2010

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie

3.699.765

-------

 

Dział

Rozdz.

§

Określenie

Plan dochodów

Plan wydatków

   

6310

dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

 

 

10.535

 

 

-------

   

3110

świadczenia społeczne

-------

3.617.783

   

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

-------

48.200

   

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

-------

8.400

   

4120

składki na Fundusz Pracy

-------

1.196

   

4210

zakup materiałów i wyposażenia

-------

22.135

   

4300

zakup usług pozostałych

-------

950

   

4440

odpisy na z.f.ś.s.

-------

1.101

   

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-------

10.535

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

 

81.600

 

81.600

   

2010

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie

81.600

-------

   

4130

składki na ubezpieczenie społeczne

-------

81.600

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze

963.000

963.000

   

2010

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

963.000

-------

   

3110

świadczenia społeczne

-------

963.000

 

85216

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

12.057

12.057

   

2010

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

12.057

-------

   

3110

świadczenia społeczne

-------

12.057

 

85219

 

Ośrodki Pomocy Społecznej

182.800

182.800

   

2010

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

182.800

-------

   

3020

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

--------

1.000

   

4010

wynagrodzenia osobowe

-------

113.100

   

4040

dodatkowe wynagrodzenia roczne

-------

25.000

   

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

-------

20.000

   

4120

składki na Fundusz Pracy

-------

3.100

   

4210

zakup materiałów i wyposażenia

-------

3.000

   

4260

energia

-------

1.000

   

4300

zakup usług pozostałych

-------

12.000

   

4410

podróże służbowe krajowe

-------

300

           

Dział

Rozdz.

§

Określenie

Plan dochodów

Plan wydatków

   

4430

różne opłaty i składki

-------

300

   

4440

odpisy na z.f.ś.s.

-------

4.000

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

10.500

10.500

   

2010

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone

10.500

-------

   

4300

zakup usług pozostałych

-------

10.500

 

85278

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

15.164

15.164

   

2010

dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone

15.164

-------

   

3110

świadczenia społeczne

-------

15.164

900

   

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

201.532

201.532

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

201.532

201.532

   

2010

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone

201.532

-------

   

4260

energia

-------

171.384

   

4300

zakup usług pozostałych

-------

30.148

Razem

5.439.883

5.439.883

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (10 listopada 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 listopada 2004, 10:17:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1117