Zarządzenie Nr 812/04

Zarządzenie Nr 812/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 listopada 2004 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej wartowni, położonej w Świeciu przy ul. Hallera.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art. 13 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami) w związku z uchwały nr 455/02 Rady Gminy w Świeciu z dnia 20 czerwca 2002 r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych.

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Ogłosić przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej wartowni, położonej w Świeciu przy ul. Hallera – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Powołać komisję przetargową w składzie:

1. Wiesław Ratkowski - przewodniczący

2. Gabriela Bąkowska - członek

3. Bernadeta Krzyżanowska - członek

4. Ewa Gorzka - członek.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 812/04

Burmistrza Świecia z dnia 2 listopada 2004 r.

BURMISTRZ ŚWIECIA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej wartowni położonej w Świeciu przy ul. Hallera.

Położenie

działki

Numer

działki

KW

Obszar w m2

Cena wywoławcza gruntu i budynku(zł)

netto

Wysokość wadium (zł)

Przeznaczenie w planie zagospodaro-wania przestrzennego

Opis nierucho-mości

Świecie

ul.Hallera

647/215

47785

1.570 m2

110.000,-

5.500,-

5 MW, U, A – teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych z zakresu handlu, obsługi ludności i administracji. Adaptacja istniejących obiektów z możliwością dostosowania ich do przewidzianej funkcji bez naruszania zabytkowego charakteru budynków. Lokalizacja nowych obiektów z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy do trzech kondygnacji.

Teren zabudowany budynkiem byłej wartowni.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2004 r. o godzinie 10.30 w Urzędzie Miejskim w Świeciu – sala nr 20. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego nr 19116022020000000060897935 ulokowane w Banku Millennium S.A Świecie lub w kasie Urzędu Miejskiego do 9 grudnia 2004 r . do godz. 15 00. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.Szczegółowych informacji udziela Wydział Budownictwa, Architektury, Geodezji i Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego – pok. nr 7, telefon 3332338, 3332339.Do wylicytowanej wartości nieruchomości doliczony zostanie 22% podatek VAT.Wadium ulega przepadkowi w przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg uchyla się od podpisania umowy.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 812/04

Burmistrza Świecia z dnia 2 listopada 2004 r.

REGULAMIN

Przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej wartowni, położonej w Świeciu przy ul. Hallera.

Przetarg przeprowadza Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem nr 812/04 Burmistrza Świecia z dnia 2 listopada 2004 r. w oparciu o regulamin w treści jak niżej.

 1. Przedmiotem przetargu jest licytacja wartości nieruchomości zabudowanej położonej w Świeciu przy ul. Hallera.

 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, lub ich pełnomocnicy jeśli wpłacą wadium w wysokości 5% wartości nieruchomości do godz. 1500 dnia 9 grudnia 2004 r., w kasie Urzędu Miejskiego, lub na konto Urzędu Miejskiego.

 3. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

 5. Wadium ulega przepadkowi w przypadku gdy oferent, który przetarg wygrał uchyla się od podpisania umowy notarialnej.

 6. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby o charakterze urzędowym oraz osoby im bliskie.

 7. W sali, w której odbywa się przetarg mogą przebywać jeszcze po dwie osoby towarzyszące każdemu uczestnikowi przetargu.

 8. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 9. Zakończenie postępowania nastąpi kiedy to po ustaniu postąpień, prowadzący przetarg uprzedzając obecnych, że po trzecim obwieszczeniu dalsze postąpienia nie będą przyjęte, obwieści trzykrotnie ostatnią zaoferowaną cenę, zamknie przetarg i wymieni licytanta, który zaoferował najwyższą cenę.

 10. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują wszyscy członkowie komisji.

 11. Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zakończenia przetargu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 listopada 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (9 listopada 2004, 09:49:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1194