Zarządzenie nr 806/04

Zarządzenie Nr 806/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 listopada 2004 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drewna średnio i wielkowymiarowego z wyrębu lasu w Wielkim Konopacie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Ogłosić przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna średnio i wielkowymiarowego, opałowego i papierówki w ilości szacunkowej 200 mp - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Powołać Komisję przetargową w składzie :

 1. Wiesław Ratkowski - przewodniczący

 2. Ewa Gorzka – członek

 3. Ryszard Sadowski – członek

 4. Wiesław Keller – członek

 5. Aleksander Bania – członek.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Inwestycyjnego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

Załącznik Nr 1

BURMISTRZ ŚWIECIA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna średnio i wielkowymiarowego pozyskanego z wyrębu lasu w Wielkim Konopacie.

Nazwa

asortymentu

Jednostka miary

Cena wywoławcza

z podatkiem VAT

Wartość

z podatkiem VAT

SOSNA

- drewno opałowe

-papierówka

fi 12 cm w cienszym końcu

- drewno wielkowymiarowe WC do 24 cm

fi 14 cm w cieńszym końcu

BRZOZA

- drewno opałowe

- papierówka

fi 12 cm w cieńszym końcu

mp

 

mp

 

m3

 

mp

mp

35,0 zł. + 7% VAT

 

55,0 zł. + 22% VAT

 

180,0 zł. + 22% VAT

 

70,0 zł. + 7% VAT

70,0 zł. + 22% VAT

37,45 zł. / mp

 

67,10 zł. / mp

 

219,60 zł. / m3

 

74,90 zł. / mp

85,40 zł. / mp

 • Przetarg na sprzedaż drewna opałowego odbędzie się w dniu 05.11.2004 r. o godz. 1200 w Urzędzie Miejskim w Świeciu – sala nr 20.

 • Przetarg na sprzedaż papierówki odbędzie się w dniu 05.11.2004 r. o godz. 1215 w Urzędzie Miejskim w Świeciu – sala nr 20.

 • Przetarg na sprzedaż drewna wielkowymiarowego odbędzie się w dniu 05.11.2004 r. o godz. 1230 w Urzędzie Miejskim w Świeciu – sala nr 20.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł. na konto Urzędu Miejskiego nr 19116022020000000060897935 ulokowane w Banku Millennium SA Świecie lub w kasie Urzędu Miejskiego do dnia 04.11.2004 r. do godz. 1500.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Inwestycyjny pod nr tel. 333 23 63 lub 333 23 61.

Wadium ulega przepadkowi w momencie gdy oferent, który przetarg wygrał uchyla się od podpisania umowy.

 

Załącznik Nr 2 ]

REGULAMIN

Przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drewna średnio i wielkowymiarowego z wyrębu lasu

w Wielkim Konopacie.

Przetarg przeprowadza Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 806/04 Burmistrza Świecia z dnia 2 listopada 2004 r. w oparciu o regulamin w treści jak niżej:

 1. Przedmiotem przetargu jest licytacja drewna pozyskanego z wyrębu lasu w Wielkim Konopacie.

 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub ich pełnomocnicy jeśli wpłacą wadium w wysokości 1.000,00 zł. do godz. 1500 dnia 04.11.2004 r. w kasie Urzędu Miejskiego.

 3. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

 5. Wadium ulega przepadkowi w przypadku gdy oferent, który przetarg wygrał uchyla się od podpisania umowy notarialnej.

 6. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby o charakterze urzędowym oraz osoby im bliskie.

 7. W sali, w której odbywa się przetarg mogą przebywać jeszcze po dwie osoby towarzyszące każdemu uczestnikowi przetargu.

 8. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 9. Zakończenie postępowania nastąpi kiedy to po ustaniu postąpień, prowadzący przetarg uprzedzając obecnych, że po trzecim obwieszczeniu dalsze postąpienia nie będą przyjęte, obwieści trzykrotnie ostatnią zaoferowaną cenę, zamknie przetarg i wymieni licytanta, który zaoferował najniższą cenę.

 10. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują wszyscy członkowie komisji.

 11. Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zakończenia przetargu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 listopada 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (4 listopada 2004, 10:56:36)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (9 listopada 2004, 08:39:22)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1427