Zarządzenie nr 802/04

Zarządzenie Nr 802/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 25 października 2004 r.

w sprawie wykupu gruntu od p. Haliny Szczukowskiej, Gertrudy Szynkiewicz, Zofii Popławskiej i Jerzego Szczukowskiego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591) w związku z uchwałą nr 95/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świecie.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Wykupić od współwłaścicieli Haliny Szczukowskiej, Gertrudy Szynkiewicz, Zofii Popławskiej i Jerzego Szczukowskiego na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie działkę nr 148/2 o pow. 250 m2, położoną w Grucznie przeznaczoną pod ulicę.

§ 2

Ustalić cenę wykupu gruntu w wysokości 1.000,-zł /tj. 4,- zł za 1 m2/.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (25 października 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (27 października 2004, 10:51:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1003