Zarządzenie Nr 798/04

Zarządzenie Nr 798/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 25 października 2004 r.

w sprawie nieodpłatnego przyjęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych 0ddział Terenowy w Bydgoszczy niezabudowanej nieruchomości położonej w Sartowicach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz .U. Nr 46 z 2000 r. poz. 543).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Przyjąć nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych 0ddział Terenowy w Bydgoszczy niezabudowaną nieruchomość położoną w Sartowicach, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 11/26 o pow. 0,1688 ha.

§ 2

0pisany w § 1 grunt będą przeznaczone pod plac zabaw dla dzieci.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (25 października 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (27 października 2004, 10:38:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1223