Zarządzenie Nr 794/04

Zarządzenie Nr 794/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 20 października 2004 r.

w sprawie określenia stawek czynszu za lokale komunalne.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) oraz w oparciu o uchwałę Nr 435/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej (Dz. Urz. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2002 r. Nr 79, poz. 1623).

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Ustalić maksymalną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali komunalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Świecie w wysokości 2,60 zł.

§ 2

Wysokość czynszu w zależności od wyposażenia technicznego lokalu mieszkalnego, położenia budynku określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Ustalić trzy grupy położenia budynków mieszkalnych na terenie gminy:

- grupa - miasto Świecie,

- grupa II - Gruczno,

- grupa III - pozostałe wsie z terenu gminy Świecie.

§ 4

Obniżyć stawkę czynszu, o którym mowa w § 2 o 5%, jeżeli lokal mieszkalny położony jest w suterenie.

§ 5

Zmienić czynsz socjalny do wysokości 50% najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym tj. 0,83 zł / m2.

§ 6

Zawiadomić pisemnie najemców mieszkań komunalnych o nowej wysokości czynszu, nie później niż na 1 miesiąc przed wejściem w życie Zarządzenia

§ 7

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świeciu.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

Świecie 2004.10.06

Uzasadnienie.

Podstawa prawna:

-ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 10.07.2001r. (Dz. U. Nr.71 poz. 733),

-uchwała nr 435/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.

Uchwała Nr.285/2000 z dnia 28 grudnia 2000r Rady Miejskiej w Świeciu wprowadziła zmianę stawki czynszowej w mieszkaniach komunalnych.

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego określa wysokość stawki czynszowej do 3% wartości odtworzeniowej lokalu. Wzrost stawki czynszu regulowanego jest pewnym procesem, który zmierza do uzyskania 3% odtworzenia 1m2 powierzchni mieszkalnej. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świeciu proponuje 11,12% wzrost stawki maksymalnej czynszu od dnia 01 stycznia 2005 roku (tj. 2,34 x 11,12% = 2,60 zł / 1m2).

Na podstawie kalkulacji kosztów i dochodów przedstawionych w załączniku nr 1 należy przyjąć stawkę w wysokości 2,60 zł / 1m2.

Do kalkulacji przyjęto okres rozliczeniowy od 01.01.2004 do 31.08.2004 i uwzględniono koszty związane z bieżącą eksploatacją lokali komunalnych i użytkowych:

-drobne prace remontowe, malowanie klatek schodowych, wymiana stolarki budowlanej itp.

-konserwacja urządzeń instalacyjnych w budynkach

-wynagrodzenie pracowników

-usługi prawne

-usługi pocztowe, telefoniczne

-prowizje bankowe

-podatek od nieruchomości

-ubezpieczenia budynków i mienia Zakładu

-energia elektryczna na klatkach schodowych

-sprzątanie klatek schodowych

-koszty eksploatacji za lokale komunalne znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

-fundusz remontowy za lokale komunalne znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

Wzrost wykazanej w kalkulacji stawki czynszu jest porównywalny ze wskaźnikami inflacji w poszczególnych latach 2001 – 2005 publikowanymi przez Urząd Statystyczny, które wynosiły:

Okres

Wsk. inflacji

Wyliczenie

Uwagi

2001 r

5,5%

2,34

x

5,5%

=

2,47

 

2002 r

1,9%

2,47

x

1,9%

=

2,52

 

2003 r

0,8%

2,52

x

0,8%

=

2,54

 

2004 r

2,0%

2,54

x

2,0%

=

2,59

Planowany wskaźnik inflacji

2005 r

2,0%

2,59

x

2,0%

=

2,64

Przyjęty wskaźnik inflacji

Każdy z obiektów wymaga zgodnie z przepisami prawa budowlanego okresowych kontroli instalacji elektrycznej, gazowej, wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i konstrukcji budowlanej -co określają przepisy prawa budowlanego i wiąże się to z dużymi nakładami finansowymi oraz zatrudnieniem pracowników lub zleceniem specjalistycznym firmom.

Gmina jest płatnikiem odpisu funduszu remontowego uchwalonego przez właścicieli lokali wspólnot mieszkaniowych co przedstawiają załączniki nr 2 i 3.

W niektórych budynkach wspólnot mieszkaniowych suma kosztów eksploatacji

i funduszu remontowego za lokale komunalne przekracza wysokość czynszu pobieranego od najemców tych lokali.

Zobowiązania Gminy wobec wspólnot mieszkaniowych z lokali komunalnych w zakresie funduszu remontowego za lata 2000 – 2004 wynoszą 235338,36 zł.

Wobec powyższego zasadne jest podwyższenie obecnych stawek czynszu.

 

Załącznik Nr 1

TABELA STAWEK CZYNSZU ZA LOKALE MIESZKALNE

Lp.

Stan wyposażenia mieszkań w urządzenia techniczne i instalacyjne.

Położenie budynku

Grupa I

PLN

Grupa II

PLN

Grupa III

PLN

1

Mieszkanie o współczesnym standardzie (z C.O.)

2,60

2,52

2,42

2

Wszystkie urządzenia (bez C.O.)

2,42

2,34

2,27

3

Z łazienką i WC bez C.O. i gazu

2,27

2,18

2,08

4

Tylko z WC lub z łazienką

2,08

2,08

2,00

5

Tylko i instalacją wod. – kan.

2,00

2,00

1,91

6

Bez instalacji wod. – kan.

1,91

1,74

1,67

 

Kalkulacja stawki czynszu obowiązująca od 01.12.2004 rok

wg wykonania kosztów w okresie 01.2004 – 08.2004r.

 

Średnio miesięczna powierzchnia lokali komunalnych

62372,40

m2

 

Średnio miesięczna powierzchnia lokali użytkowych

13212,87

m2

 

RAZEM

75585,27

m2

 

 

     
       

Przychody

Lokale komunalne

Lokale użytkowe

Razem

Czynsz socjalny

989,94

   

Czynsz

125117,41

   

Dodatkowe powierzchnie

2404,89

   

Razem

128512,24

   

Czynsz

 

39747,77

 

Garaże

 

10186,31

 

Pozostałe czynsze

 

1158,11

 

Razem

 

51092,19

 

RAZEM PRZYCHODY

128512,24

51092,19

179604,43

       

128512,24 zł : 62372,40 m2 = 2,06 zł / m2.

     

179604,43 zł : 75585,27 m2 = 2,38 zł / m2.

     
       

Koszty eksploatacji

150848,06

22087,82

172935,88

       

WYNIK

-22335,82

29004,37

6668,55

       

150848,06 zł : 62372,40 m2 = 2,42 zł / m2.

     

171211,17 zł : 75585,27 m2 = 2,27 zł / m2.

     
       

Koszty eksploatacyjne na 1m2 powierzchni:

     

za lokale mieszkalne koszty

2,42

   

za lokale mieszkalne przychody

2,06

   

brak pokrycia w przychodach wynik

0,36

(15,38%) wskaźnik

% wzrostu czynszu

       

2,34 zł / m2 + 0,36 zł / m2 = 2,70 zł / m2

     
       

 

 

     

Koszty eksploatacyjne

 

150848,06

Zobowiązania za lokale komunalne funduszu remontowego we WM, które w roku 2005 – 2006 będą posiadały wydzielony rachunek bankowy (wg załącznika 3) i płacących obecnie fundusz remontowy 235338,36 zł : 8 m-cy = 29417,30 zł

 

29417,30

Dochody lokali użytkowych pokrywające koszty eksploatacji lokali komunalnych

 

-29004,37

Razem koszty

 

151260,99

       

151260,99 zł : 62372,40 m2 = 2,43 zł / m2.

     

Przychody czynszu = 2,06 zł / m2.

     

Wynik = 0,37 zł / m2.

     
       

2,34 zł / m2 + 0,37 zł / m2 = 2,71 zł / m2.

     
       

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (20 października 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (25 października 2004, 08:17:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1347