Zarządzenie Nr 789/04

Zarządzenie Nr 789/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 15 października 2004 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Hallera przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Ogłosić wykaz na sprzedaż nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Hallera (budynek sztabowy), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni tj. od dnia 14 października 2004 r. do 4 listopada 2004 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 1

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI

 

NR DZIAŁKI

nR KSIĘGI WIECZYSTEJ

POW. dziAŁKI (M2)

CENA

gruntu

netto

Przeznaczenie w planie ZAGOSPODAROWANIA

OPIS NIERUCHOMOŚCI

WARTOŚĆ BUDYNKU (ZŁ)

netto

termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podst.art.34

 

Ś w i e c i e

ul. Hallera

 

647/214

 

47785

 

2.986 m2

 

58.200-zł

 

teren zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej z możliwością usług administracji.

 

teren zabudowany

budynkiem byłego sztabu

 

269.800,-zł

 

6 tygodni od dnia ogłoszenia wykazu

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (15 października 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (25 października 2004, 08:04:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1099