Zarządzenie Nr 786/04

Zarządzenie Nr 786/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 15 października 2004 r.

w sprawie przedłużenia umowy użyczenia gruntu i budynku gospodarczego położonego we wsi Drozdowo.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§1

Przedłużyć umowę użyczenia zawartą z Ochotniczą Strażą Pożarną w Drozdowie na używanie części działki nr 44/3 wraz z budynkiem gospodarczym położonym we wsi Drozdowo Nr 13 przeznaczonym na przebudowę na remizę strażacką na okres od 20 listopada 2004 r. do 20 listopada 2007 r.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (15 października 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (22 października 2004, 14:56:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1253