Zarządzenie Nr 785/04

Zarządzenie Nr 785/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 15 października 2004 r.

w sprawie oddania w użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej działki nr 118/13 położonej w Świeciu przy ul. Piłsudskiego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46 z 2000 r. poz. 543). w związku z uchwałą nr 455/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 czerwca 2002 r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Podjąć działania zmierzające do oddania w użytkowanie wieczyste działki Nr 118/13 o pow. 802 m2, położonej w Świeciu przy ul. Piłsudskiego na poszerzenie działek Nr 118/8 i Nr 118/11.

1. Zlecić wycenę działki nr 118/13.

2. 0głosić wykaz na oddanie w użytkowanie wieczyste działki nr 118/13.

3. 0ddać w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym działkę nr 118/13 o pow.802 m2, za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego na poszerzenie działek Nr118/8, 118/11.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (15 października 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (22 października 2004, 14:54:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1163