Zarządzenie Nr 715/04

Zarządzenie Nr 715/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 28 lipca 2004 r.

w sprawie nabycia gruntu od Państwa Justyny i Romualda Dworakowskich.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z uchwałą nr 95/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świecie.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Nabyć od Państwa Justyny i Romualda Dworakowskich na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie działki Nr: 556/3 o pow. 927 m2, 557/3 o pow. 223 m2, 558/3 o pow. 177 m2 i 559/3 o pow. 173 m2 położone w Świeciu przy ul. Chmielniki, na parking dla ogrodu działkowego “RELAX”.

§ 2

Ustalić cenę wykupu gruntu w wysokości 5.000,00 zł

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 654/04 Burmistrza Świecia z dnia 11 czerwca 2004 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (28 lipca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (2 sierpnia 2004, 09:43:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1218