Zarządzenie Nr 714/04

Zarządzenie Nr 714/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 28 lipca 2004 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz paragrafu 8 uchwały Nr 186/04 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚiGW na rok 2004.

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚr i GW na rok 2004 zmienioną:

- Uchwałą Nr 196/04 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2004r.,

- Uchwałą Nr 216/04 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2004r.,-

- Uchwałą Nr 223/04 Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2004r.,-

- Zarządzeniem Nr 542/04 Burmistrza Świecia z dnia 18 marca 2004r.

- Zarządzeniem Nr 594/04 Burmistrza Świecia z dnia 23 kwietnia 2004r.

- Zarządzeniem Nr 646/04 Burmistrza Świecia z dnia 9 czerwca 2004r.

- Zarządzeniem Nr 685/04 Burmistrza Świecia z dnia 30 czerwca 2004r.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 512.054,-zł,plan dochodów po zmianie wynosi 55.725.769,- zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 512.054,-zł,plan wydatków po zmianie wynosi 57.449.769,-zł zgodnie z zalącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3.Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej - plan finansowy zadań zleconych na rok 2004, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem wynikają z wprowadzenia korekt dotacji celowych oraz dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania wydatków.

Otrzymaliśmy informację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zwiększeniu dotacji o kwotę:

  • 400.000,- zł (rozdz. 85212) z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;

  • 62.304,- zł (rozdz. 90015) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań powstałych w 2003r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu;

  • 49.600,- zł (rozdz. 85295) z przeznaczeniem na dofinansowanie akcji dożywiania uczniów;

  • 150,- zł (rozdz. 80195) z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w ramach wdrażania reformy oświaty.

Wszystkie dotacje celowe wprowadzone zostały do budżetu po stronie dochodów i wydatków zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmian.

Zwiększenie w rozdziale 75412 spowodowane jest wyższymi kosztami paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu pożarowego, wzrostem kosztu cen energii, mediów oraz wyższym od planowanego ich zużyciu.

Proponowane zmiany w rozdziałach 85401 i 85412 dotyczą konieczności dostosowania planu wydatków do poziomu rzeczywistych kosztów związanych z wypłatami umów zleceń dla nauczycieli obsługujących kolonie w Pieszycach.

Załącznik Nr 1 (4kB) zip

Załącznik Nr 2 (5kB) zip

Załącznik Nr 3

Plan Finansowy zadań zleconych na rok 2004

na dzień 28 lipca 2004r.

Dział

Rozdz.

§

Określenie

Plan dochodów

Plan wydatków

750

   

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

210.400

210.400

 

75011

 

Urząd Wojewódzki

210.400

210.400

   

2010

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone

210.400

--------

   

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

--------

160.000

   

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

--------

12.000

   

4110

składka na ubezpieczenie społeczne

--------

28.000

   

4120

składka na Fundusz Pracy

--------

3.900

   

4440

odpisy na z.f.ś.s.

--------

6.500

751

   

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

 

52.330

 

 

52.330

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

5.150

 

5.150

   

2010

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie

5.150

--------

   

4010

wynagrodzenia osobowe

-------

2.600

   

4110

składka na ubezpieczenie społeczne

-------

500

   

4120

składka na Fundusz Pracy

-------

50

   

4210

zakup materiałów i wyposażenia

--------

2.000

 

75113

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

47.180

47.180

           
   

2010

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie

47.180

-------

   

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

-------

30.520

   

4210

zakup materiałów i wyposażenia

 

3.461

           

Dział

Rozdz.

§

Określenie

Plan dochodów

Plan wydatków

   

4300

zakup usług pozostałych

 

13.199

852

   

POMOC SPOŁECZNA

3.400.156

3.400.156

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

1.614.135

 

1.614.135

   

2010

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie

1.603.600

----

   

6310

dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

 

 

 

10.535

 

 

 

------

   

3110

świadczenia społeczne

------

1.578.400

   

4010

wynagrodzenia osobowe

------

15.200

   

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

------

2.570

   

4120

składki na Fundusz Pracy

------

370

   

4210

zakup materiałów i wyposażenia

------

7.060

   

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

------

10.535

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

 

71.300

 

71.300

   

2010

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie

71.300

-------

   

4130

składki na ubezpieczenie społeczne

-------

71.300

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze

1.197.506

1.197.506

   

2010

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

1.197.506

--------

   

3110

świadczenia społeczne

--------

1.197.506

 

85216

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

12.057

12.057

   

2010

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

12.057

--------

   

3110

świadczenia społeczne

--------

12.057

 

85219

 

Ośrodki Pomocy Społecznej

479.600

479.600

   

2010

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

479.600

--------

   

3020

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

-------

3.000

   

4010

wynagrodzenia osobowe

--------

313.100

   

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

--------

25.000

           

Dział

Rozdz.

§

Określenie

Plan dochodów

Plan wydatków

   

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

--------

59.000

   

4120

składki na Fundusz Pracy

--------

8.100

   

4210

zakup materiałów i wyposażenia

--------

20.000

   

4260

energia

--------

13.000

   

4300

zakup usług pozostałych

--------

27.000

   

4410

podróże służbowe krajowe

--------

800

   

4430

różne opłaty i składki

--------

600

   

4440

odpisy na z.f.ś.s.

--------

10.000

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

10.500

10.500

   

2010

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone

10.500

--------

   

4300

zakup usług pozostałych

--------

10.500

 

85278

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

15.058

15.058

   

2010

dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone

15.058

-------

   

3110

świadczenia społeczne

-------

15.058

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

139.228

139.228

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

201.532

201.532

   

2010

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone

201.532

-------

   

4260

energia

--------

171.384

   

4300

zakup usług pozostałych

--------

30.148

RAZEM

3.864.418

3.864.418

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (28 lipca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (2 sierpnia 2004, 09:11:53)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (2 sierpnia 2004, 09:49:16)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1404