Zarządzenie Nr 703/04

Zarządzenie Nr 703/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 23 lipca 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na poszerzenie istniejących dzierżaw gruntu położonego w Świeciu przy ul. Tucholskiej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z póżn. zmianami) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. Nr 168/03 w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

  1. Ogłosić wykaz na oddanie w dzierżawę części działki  nr 375/4 położonej w Świeciu przy ul. Tucholskiej z przeznaczeniem jako rola zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

  2. Wykaz o którym mowa w pkt 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni tj. od dnia 23 lipca 2004 r. do 12 sierpnia 2004 r.

§ 2

Wyrazić zgodę Panom Januszowi Karczewskiemu, Grzegorzowi Kowalskiemu, Zbigniewowi Ciechańskiemu i Tomaszowi Jankowskiemu na poszerzenie dzierżaw części działki nr 375/4 położonej w Świeciu przy ul. Tucholskiej o powierzchnię 60m2 dla każdego w celu ogrodzenia w/w nieruchomości przeznaczonych pod uprawy rolne.

§ 3

Umowę dzierżawy zawrzeć po terminie określonym w § 1 na czas nieokreślony.

§ 4

Wartość dzierżawy 100m2 gruntu pod uprawy rolne wynosi 1,87 zł. rocznie.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik nr 1

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

wywieszony na okres 21 dni tj. od 23 lipca do 12 sierpnia 2004 r.

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI

 

NR DZIAŁKI

nR kw

POW. dzierżawy

cena 100m2 gruntu

ROCZNA

Przeznaczenie w planie ZAGOSPODAROWANIA

OPIS NIERUCHOMOŚCI

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

OKRES UMOWY

CZYNSZ DZIERŻAWNY

ROCZNIE

 

Świecie

ul. Tucholska

 

 

375/4

 

28396

240m2

 

1,87zł.

 

brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego

 

teren niezabudowany

 

 

rola

 

 

czas nieokreślony

 

 

4,40zł.

TERMIN PŁATNOŚCI ZA DZIERŻĄWĘ : do 1 października każdego roku.

ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT: od 1 stycznia każdego roku.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (23 lipca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (2 sierpnia 2004, 08:29:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1023