Zarządzenie Nr 699/04

Zarządzenie Nr 699/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 23 lipca 2004 r.

w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży części działki Nr 1359/3 położonej w Świeciu przy ul. Wodnej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46 z 2000 r. poz. 543 z późn. zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 455/02 z dnia 20.06.2002 r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasadach zbywania nieruchomości komunalnych.

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Podjąć działania zmierzające do sprzedaży części działki nr 1359/3 o pow. ok. 70 m2 położonej w Świeciu przy ul. Wodnej na poszerzenie działki nr 1359/4 stanowiącej własność p. Katarzyny i Macieja Bednarek.

1. Zlecić podział działki nr 1359/3 oraz jej wycenę.

2. Ogłosić wykaz na sprzedaż nowo wydzielonej działki.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (23 lipca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (2 sierpnia 2004, 08:13:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1161