Zarządzenie Nr 691/04

Zarządzenie Nr 691/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 06 lipca 2004 r.

w sprawie sprzedaży części działki nr 1/34 położonej w Morsku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46 z 2000 poz. 543 z późn. zmianami) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 455/02 z dnia 20 czerwca 2002 r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych.

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Podjąć działania zmierzające do sprzedaży części działki Nr 1/34 o pow.ok.400 m2 położonej w Morsku, przeznaczonej na poszerzenie działek Nr 1/9 i 1/19.

1. Zlecić podział w/w działki oraz wycenę nowo wydzielonej działki.

2. 0głosić wykaz na sprzedaż nowo wydzielonej działki.

3. Sprzedać w trybie bezprzetargowym nowo wydzieloną działkę na uzupełnienie działek nr 1/9 i 1/19 za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (6 lipca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (8 lipca 2004, 08:18:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1143