Zarządzenie Nr 545/04

Zarządzenie Nr 545/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 24 marca 2004r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2003 i sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych Gminy, GFOŚr i GW oraz zestawienia zamówień publicznych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami)

B u r m i s t r z Ś w i e c i a

zarządza:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2003 w formie tabelarycznej i opisowej:

 • wykonanie dochodów – załącznik nr 1 i 2;

 • wykonanie wydatków – załącznik nr 3;

 • sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych za rok 2003 – załącznik nr 4;

 • rozliczenie deficytu budżetowego oraz przychodów i rozchodów Gminy za rok 2003 – załącznik nr 5;

 • rozliczenie planu wydatków rad sołeckich za rok 2003 – załącznik nr 6;

 • rozliczenie otrzymanych pożyczek i kredytów w 2003r. – załącznik nr 7;

 • zestawienie udzielonych pomocy rzeczowych i finansowych w 2003r. – załącznik nr 8.

 • sprawozdanie z realizacji zamówień publicznych w roku 2003 – załącznik 9;

 • rozliczenie zadań majątkowych realizowanych w 2003 roku – załącznik nr 10;

 • sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2003 – załącznik nr 11;

 • sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej funduszu celowego oraz środków specjalnych za rok 2003 – załącznik nr 12;

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tadeusz Pogoda

Burmistrz Świecia

załączniki do Zarządzenia Nr 545/04 (348kB) zip

lub do wglądu w pok. 24 Urzędu Miejskiego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 124.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (24 marca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (7 kwietnia 2004, 12:18:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1605