Zarządzenie Nr 542/04

Zarządzenie Nr 542/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 18 marca 2004r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz paragrafu 8 uchwały Nr 186/04 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚiGW na rok 2004.

B u r m i s t r z Świecia

zarządza:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚr i GW na rok 2004 zmienioną:

- Uchwałą Nr 196/04 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2004r.,

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 216.965,-zł,plan dochodów po zmianie wynosi 54.208.902,- zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.Zwiększa się pla wydatków o kwotę 216.965,-zł,plan wydatków po zmianie wynosi 55.608.902,-zł zgodnie z zalącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3.Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej - plan finansowy zadań zleconych na rok 2004, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Uzasadnienie

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia korekt dotacji celowych na zadania własne i celowe oraz przeniesień w planie wydatków.

W ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) otrzymaliśmy dotację celową z przeznaczeniem na zakup oprogramowania w łącznej wysokości 1.637,- zł  w tym 689,- zł (rozdz. 80101) i 948,- zł (rozdz. 80110).

Z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymaliśmy informację o zmianach dotyczących dotacji celowych na zadania zlecone w tym:

  • zmniejszeniu o 5.500,- zł (rozdz. 85213) środków na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne;

  • zwiększeniu o 96.100,- zł (rozdz. 85214) środków na zasiłki i pomoc w naturze;

  • zmniejszeniu o 19.200,-zł (rozdz. 85216) środków na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze;

  • zwiększeniu o 4.700,- zł (rozdz. 85228) środków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Otrzymaliśmy również dotację celową w wysokości 139.228,- zł (rozdz. 90015) z tytułu rozliczenia za rok poprzedni, przeznaczoną na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych nie będących w zarządzie Gminy.

Wszystkie dotacje celowe wprowadzone zostały do budżetu po stronie dochodów i wydatków zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmian w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Ośrodku Opieki Społecznej.

W ramach środków Straży Miejskiej (rozdz. 75416) przenosi się kwotę 5.000,- zł na składkę z tytułu ubezpieczenia za samochody służbowe § 4430, która sklasyfikowana była w § 4300 – zakup usług pozostałych.

PLAN DOCHODÓW NA 2004r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 542/04

z dnia 18 marca 2004r.

Stan na

Stan na

Zmiana

dzień:26-02-04

dzień:18-03-04

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Ogółem

Ogółem

Ogółem

801

Oświata i wychowanie

994 000,00

995 637,00

1 637,00

80101

Szkoły podstawowe

300 000,00

300 689,00

689,00

2033

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

0,00

689,00

689,00

państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin ( związków gmin)

80110

Gimnazja

0,00

948,00

948,00

2033

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

0,00

948,00

948,00

państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin ( związków gmin)

852

Pomoc społeczna

2 151 700,00

2 227 800,00

76 100,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

76 800,00

71 300,00

-5 500,00

opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

76 800,00

71 300,00

-5 500,00

państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

1 415 000,00

1 511 100,00

96 100,00

ubezpieczenia społeczne

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

1 415 000,00

1 511 100,00

96 100,00

państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i

104 500,00

85 300,00

-19 200,00

wychowawcze

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

104 500,00

85 300,00

-19 200,00

państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

25 800,00

30 500,00

4 700,00

usługi opiekuńcze

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

5 800,00

10 500,00

4 700,00

państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami

900

Gospodarka komunalna i ochrona

290 000,00

429 228,00

139 228,00

środowiska

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

0,00

139 228,00

139 228,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

0,00

139 228,00

139 228,00

państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami

Strona:

1

Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Stan na

Stan na

Zmiana

dzień:26-02-04

dzień:18-03-04

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Ogółem

Ogółem

Ogółem

Razem

53 991 937,00

54 208 902,00

216 965,00

Strona:

2

Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

PLAN WYDATKÓW NA 2004r

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 542/04

z dnia 18 marca 2004r.

Stan na

Stan na

Zmiana

dzień:26-02-04

dzień:18-03-04

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Ogółem

Ogółem

Ogółem

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

890 800,00

890 800,00

0,00

przeciwpożarowa

75416

Straż Miejska

705 800,00

705 800,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

23 000,00

18 000,00

-5 000,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

5 000,00

5 000,00

801

Oświata i wychowanie

21 887 700,00

21 889 337,00

1 637,00

80101

Szkoły podstawowe

9 415 700,00

9 416 389,00

689,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

831 700,00

832 389,00

689,00

80110

Gimnazja

5 660 400,00

5 661 348,00

948,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

518 300,00

519 248,00

948,00

852

Pomoc społeczna

6 972 793,00

7 048 893,00

76 100,00

85203

Ośrodki wsparcia

160 000,00

160 422,00

422,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 000,00

7 422,00

422,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

76 800,00

71 300,00

-5 500,00

opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

76 800,00

71 300,00

-5 500,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

3 415 000,00

3 511 100,00

96 100,00

ubezpieczenia społeczne

3110

Świadczenia społeczne

3 415 000,00

3 511 100,00

96 100,00

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i

104 500,00

85 300,00

-19 200,00

wychowawcze

3110

Świadczenia społeczne

104 500,00

85 300,00

-19 200,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

954 093,00

955 233,00

1 140,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

44 000,00

45 140,00

1 140,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

590 000,00

593 138,00

3 138,00

usługi opiekuńcze

3110

Świadczenia społeczne

0,00

4 700,00

4 700,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

33 000,00

31 438,00

-1 562,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona

5 515 877,00

5 655 105,00

139 228,00

środowiska

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1 142 250,00

1 281 478,00

139 228,00

4260

Zakup energii

650 000,00

789 228,00

139 228,00

Razem

55 391 937,00

55 608 902,00

216 965,00

Strona:

1

Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Nr 542/04

z dnia 18 marca 2004r. zmieniający

Załącznik Nr 7

do uchwały Rady Miejskiej w Świeciu

Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r.

Plan finansowy zadań zleconych na rok 2004

na dzień 18 marca 2004r.

 

Dział

Rozdz.

§

Określenie

Plan dochodów

Plan wydatków

750

   

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

210.400

210.400

 

75011

 

Urząd Wojewódzki

210.400

210.400

   

201

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone

210.400

--------

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

--------

160.000

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

--------

12.000

   

4110

składka na ubezpieczenie społeczne

--------

28.000

   

4120

składka na Fundusz Pracy

--------

3.900

   

4440

odpisy na z.f.ś.s.

--------

6.500

751

   

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

 

 

5.150

 

 

 

5.150

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

5.150

 

5.150

   

2010

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie

5.150

--------

   

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

3.000

   

4110

składka na ubezpieczenie społeczne

-------

200

   

4210

zakup materiałów i wyposażenia

--------

700

   

4300

zakup usług pozostałych

--------

1.110

852

   

POMOC SPOŁECZNA

2.157.800

2.157.800

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

 

71.300

 

71.300

   

2010

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie

71.300

-------

   

4130

składki na ubezpieczenie społeczne

-------

71.300

           

Dział

Rozdz.

§

Określenie

Plan dochodów

Plan wydatków

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze

1.511.100

1.511.100

   

2010

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

1.511.100

--------

   

3110

świadczenia społeczne

--------

1.511.000

 

85216

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

85.300

85.300

   

2010

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

85.300

--------

   

3110

świadczenia społeczne

--------

85.300

 

85219

 

Ośrodki Pomocy Społecznej

479.600

479.600

   

2010

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

479.600

--------

   

3020

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

-------

3.000

   

4010

wynagrodzenia osobowe

--------

313.100

   

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

--------

25.000

   

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

--------

59.000

   

4120

składki na Fundusz Pracy

--------

8.100

   

4210

zakup materiałów i wyposażenia

--------

20.000

   

4260

energia

--------

13.000

   

4300

zakup usług pozostałych

--------

27.000

   

4410

podróże służbowe krajowe

--------

800

   

4430

różne opłaty i składki

--------

600

   

4440

odpisy na z.f.ś.s.

--------

10.000

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

10.500

10.500

   

2010

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone

10.500

--------

   

4300

zakup usług pozostałych

--------

10.500

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

139.228

139.228

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

139.228

139.228

   

2010

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone

139.228

-------

   

4260

energia

--------

139.228

RAZEM

2.512.578

2.512.578

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (18 marca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (6 kwietnia 2004, 14:58:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1478