Zarządzenie Nr 553/04

Zarządzenie Nr 553/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części działki nr 1050/1 położonej w Świeciu stanowiącej Duży Rynek pod usytuowanie ogródka piwnego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. Nr 168/03 w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Nie wyrazić zgody na oddanie w dzierżawę części działki nr 1050/1 położonej w Świeciu stanowiącej Duży Rynek pod usytuowanie ogródka piwnego.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (31 marca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (6 kwietnia 2004, 08:21:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1118