Zarządzenie Nr 540/04

Zarządzenie Nr 540/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 16 marca 2004 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na umorzenie raty za kupno lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Paderewskiego 8g/23.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

1.Nie wyrazić zgody na umorzenie raty za 2004 r. z tytułu kupna lokalu mieszkalnego płożonego w Świeciu przy ul. Paderewskiego 8g/23 stanowiącego własność Pani Joanny Stosik.

2.Przesunąć termin płatności ostatniej raty w kwocie 1.151,20zł na dzień 15 grudnia 2004 r.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (16 marca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (23 marca 2004, 09:36:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1234