Zarządzenie Nr 532/04

Zarządzenie Nr 532/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 16 marca 2004 r.

w sprawie  przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej część zapłaty za kupiony lokal mieszkalny nr 15 położony w budynku przy ul. Wojska Polskiego 165.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Przesunąć termin płatności raty w wysokości 890,22 zł wraz z odsetkami w wysokości 213,65 zł za wykup lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 165/15 Panu Władysławowi Anasz.

Termin płatności powyższej raty ustala się na 30 listopada 2004r.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (16 marca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (23 marca 2004, 09:23:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1184