Zarządzenie Nr 523/04

Zarządzenie Nr 523/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 03 marca 2004r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 15/40 przeznaczonego do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Ogłosić wykaz na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 15/40 zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni tj. od dnia 3 maraca 2004r. do 23 marca 2004r.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 523/2004 roku Burmistrza Świecia z dnia 3 marca 2004r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy

ul.Kościuszki 15/40 przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WRAZ Z ODDANIEM W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI

 

NR DZIAŁKI

nR KSIĘGI WIECZYSTEJ

POW. lokalu (M2)

STRUKTURA

LOKALU

wartość

LOkalu

w zł

 

 

CENA 1 M2 GRUNTU

W ZŁ

 

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Wielkość UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podst.art.34

Świecie

ul.Kościuszki 15/40

647/29 i

646/32

 

 

31676

 

 

 

27,90

 

 

 

1 pokój, kuchnia,

p.pokój,łazienka z wc

 

 

27.500,00

 

 

 

18,60

 

 

teren zabudowany bud. mieszkalnym wielorodzinnym

 

31/2273

 

 

6 tygodni od dnia ogłoszenia wykazu

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.Zasady aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu: Nie częściej niż raz w roku.Terminy wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste: Do 31 marca każdego roku. Wysokość stawek procentowych opłat z tyt. użytkowania wieczystego:15 % wartości gruntu - pierwsza opłata, 1 % wartości gruntu - opłata roczna.

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (3 marca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (10 marca 2004, 11:59:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1224