Zarządzenie Nr 521/04

Zarządzenie Nr 521/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 03 marca 2004 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia przetargu na dzierżawę pod uprawy rolne.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art. 13 ust.1 oraz art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z póżn. zmianami) w związku z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. Nr 95/99 w sprawie ustalania zasad przeznaczania nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

 1. Ogłosić wykaz na oddanie w dzierżawę działek  nr 99/1 i nr 103/21 położonych we wsi Głogówko Królewskie z przeznaczeniem pod uprawy rolne zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 2. Wykaz o którym mowa w pkt 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni tj. od dnia 4 marca 2004 r. do 24 marca 2003r.

§ 2

Ogłosić przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę działek nr 99/1 o pow. 0.1024 ha i nr 103/21 o pow. 0.1432 ha położonych we wsi Głogówko Królewskie
z przeznaczeniem pod uprawy rolne zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Powołać komisję przetargową w składzie :

 1. Ratkowski Wiesław - przewodniczący

 2. Bąkowska Gabriela - członek

 3. Gorzka Ewa - członek

 4. Spławska Barbara - członek

§ 4

Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 521/04

z dnia 03 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu

nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

oraz ogłoszenia przetargu na dzierżawę pod uprawy rolne

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI

 

NR DZIAŁKI

nR KSIĘGI WIECZYSTEJ

POW. dzierżawy

cena 1m2 gruntu

ROCZNA

Przeznaczenie w planie ZAGOSPODAROWANIA

OPIS NIERUCHOMOŚCI

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

OKRES UMOWY

CZYNSZ DZIERŻAWNY

 

Głogówko Królewskie

 

99/1

103/21

 

37204

37204

1024m2

1432m2

2456m2

 

 

0,12

0,12

 

rola

teren niezabudowany

 

 

rola

czas nieokreślony

 

 

 

 

45,93zł.

 

TERMIN PŁATNOŚCI ZA DZIERŻĄWĘ : do 1 października każdego roku.

ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT: od 1 stycznia każdego roku.

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 521/04

z dnia 03 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu

nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

oraz ogłoszenia przetargu na dzierżawę pod uprawy rolne

BURMISTRZ ŚWIECIA

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na grunt położony w Głogówku Królewskim przeznaczony pod uprawy rolne

 

Położenie

 

Nr działki

Powierzchnia

działek

łącznie

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie

w planie

Sposób zagospodarowania gruntu

Opłata roczna za działkę

Wadium

 

Głogówko Królewskie

99/1

103/21

 

 

 

 

2456m2

 

37204

 

grunt rolny

 

uprawy rolne

 

45,93zł..

 

 

5,00zł.

Przetarg odbędzie się 8 kwietnia 2004r. o godz. 10oo w Urzędzie Miejskim w Świeciu - sala Nr 20.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5,00zł. w kasie Urzędu

do dnia 5 kwietnia 2004r. do godz. 15oo

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział BAGiGG pokój nr 7 tel.3332338

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 521/04

z dnia 03 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu

nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

oraz ogłoszenia przetargu na dzierżawę pod uprawy rolne

REGULAMIN

przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę gruntu położonego w Głogówkun Królewskim pod uprawy rolne w dniu 8 kwietnia 2004r.

 1. Przetarg przeprowadza Komisja powołana przez Burmistrza Świecia w składzie 4 osób

 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne lub ich pełnomocnicy jeżeli wpłacą wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu do dnia 5 kwietnia 2004r. w kasie Urzędu Miejskiego

 3. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet dzierżawy

 5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy

 6. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby obecne podczas przetargu w charakterze urzędowym oraz osoby im bliskie

 7. W sali, w której odbywa się przetarg mogą przebywać jeszcze po dwie osoby towarzyszące każdemu uczestnikowi przetargu

 8. Przetarg jest ważny, chociażby stawiła się tylko jedna osoba spełniająca warunki określone w ogłoszeniu

 9. Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zakończenia przetargu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (3 marca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (10 marca 2004, 11:46:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1192