Zarządzenie Nr 509/04

Zarządzenie Nr 509/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 01 marca 2004 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Świeciu.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Wprowadzić następujące zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego

w Świeciu :

 1. W § 2 pkt. 16 otrzymuje następującą treść :

  “Wykonywanie bezpośredniego nadzoru i merytoryczna odpowiedzialność za funkcjonowanie :

  1. Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej,
  2. Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,
  3. Wydziału Inwestycyjnego,
  4. Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
  5. Straży Miejskiej,
  6. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
  7. Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji,
  8. Miejskiej Biblioteki Publicznej.”
 2. W § 4 pkt. 7 otrzymuje następującą treść :

  “Wykonywanie bezpośredniego nadzoru i merytoryczna odpowiedzialność za funkcjonowanie :

  1. Wydziału Budownictwa, Architektury, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego,
  2. Wydziału Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej,
  3. Stanowiska ds. Polityki Społecznej,
  4. Ośrodka Pomocy Społecznej,
  5. Ośrodka Oświaty i Wychowania,
  6. Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia,
  7. Gminnego Ośrodka Rehabilitacji i Reedukacji Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu,
  8. Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej “ Gniazdo”.
 3. W rozdziale II, § 7 otrzymuje następującą treść :

Nazwa Wydziału / Referatu Symbol

1. Wydział Organizacyjny OR

2. Wydział Finansowy FN

3. Wydział Budownictwa, Architektury, Geodezji,

Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego BAGiGG

4. Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska

i Gospodarki Komunalnej ROŚiGK

5. Wydział Inwestycyjny IN

 1. Urząd Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich,

Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych USCiSO

a) Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych ZK

7. Wydział Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej GRiW

8. Stanowiska ds. Polityki Społecznej PS

9. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Ochr.Inf.

10. Obsługa prawna OP

 1. W § 12 :
  1. pkt. 12 otrzymuje następującą treść :

   “Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego”,

  2. pkt. 14 otrzymuje następującą treść :

   “ Prowadzenie rejestru wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego”,

  3. skreśleniu ulegają punkty od 17 – 38, oraz pkt.41,
  4. po punkcie 53, należy dopisać nowy punkt o następującej treści :

  “Wydawanie decyzji o podziale gruntów i rozgraniczeniu gruntów.”

 2. W § 14 :
  1. pierwsze zdanie otrzymuje następującą treść :” Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych należą w szczególności :”,
  2. “ W zakresie ewidencji ludności”, po pkt.10 dopisuje się :

“W zakresie Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.

  1. Planowanie i opracowywanie dokumentacji potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Zespołu Reagowania.
  2. Monitorowanie, analizowanie i dokonywanie oceny możliwości powstania nadzwyczajnych zagrożeń.
  3. Wypracowywanie wniosków i propozycji dotyczących minimalizacji możliwości wystąpienia zagrożeń kryzysowych.
  4. Tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych do sprawnego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych.
  5. Analizowanie przebiegu ewentualnych akcji ratowniczych oraz ich dokumentowanie.
  6. Sprawdzanie wszystkich sygnałów od obywateli mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców.
  7. Informowanie Burmistrza o występujących lub mogących wystąpić zagrożeniach i w związku z tym podjętych działaniach.

W zakresie obrony cywilnej.

  1. Planowanie i opracowywanie projektów zarządzeń Szefa Obrony Cywilnej Gminy w sprawie realizacji zadań szefa obrony cywilnej.
  2. Koordynowanie i nadzorowanie przygotowań obrony cywilnej realizowanych przez instytucje i przedsiębiorstwa państwowe, zakłady prywatne i spółdzielcze na terenie gminy.
  3. Opracowywanie i aktualizacja planu obrony cywilnej na terenie gminy.
  4. Planowanie i przygotowywanie do działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń, a także utrzymanie w gotowości do działania urządzeń i elementów tych systemów.
  5. Powoływanie i nadzór nad przygotowaniem do działania formacji obrony cywilnej.
  6. Planowanie i koordynacja przedsięwzięć w zakresie przygotowania sił i środków do prowadzenia akcji ratunkowej i udzielania pomocy poszkodowanym.
  7. Współudział w organizowaniu przedsięwzięć w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych i usuwania ich skutków, a także planowanie wykorzystania w tych akcjach formacji obrony cywilnej.
  8. Planowanie, rozdzielnictwo i zaopatrywanie obrony cywilnej w sprzęt, środki i umundurowanie, a także nadzór i kontrola zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania i eksploatowania sprzętu, środków i umundurowania w zakładach pracy.
  9. Organizowanie ochrony obiektów według ustaleń WZKOLSO.
  10. Koordynacja planowania ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich, produktów żywnościowych i pasz oraz ujęć i urządzeń wodnych przed środkami rażenia, a także sprawowanie nadzoru nad realizacją tych przedsięwzięć.
  11. Utrzymywanie współpracy z WKU w zakresie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych formacji obrony cywilnej.
  12. Udział w planowaniu oraz nadzorowanie realizacji przedsięwzięć w zakresie ochrony dóbr kultury przed środkami rażenia.
  13. Prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej w zakresie formacji obrony cywilnej, budowli ochronnych i urządzeń specjalnych systemu alarmowania, gospodarki sprzętem obrony cywilnej, szkolenia ludności, a także kontrolowanie tych dokumentów w zakładach pracy.
  14. Opracowywanie sprawozdań oraz meldunków z realizacji zadań obrony cywilnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
  15. Wykonywanie innych zadań w zakresie obrony cywilnej określonych w odrębnych przepisach.

W zakresie spraw wojskowych i obronnych.

  1. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją przedpoborowych i spraw związanych z przeprowadzeniem poboru na terenie Gminy Świecie.
  2. Opiniowanie i wydawanie decyzji w sprawach uznania żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
  3. Opracowywanie decyzji na podstawie wniosków organów uprawnionych do ich składania na świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony.
  4. Utrzymywanie w stałej aktualności dokumentacji dotyczącej świadczeń na rzecz obrony.
  5. Utrzymywanie w stałej aktualności dokumentacji dotyczącej akcji kurierskiej i rozplakatowania obwieszczeń w czasie ogłoszenia mobilizacji.
  6. Prowadzenie rejestru niewypałów.
  7. Realizowanie zadań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek Ochotniczych Straży pożarnych na terenie Gminy Świecie.
  8. Realizowanie zadań obronnych powierzonych Burmistrzowi do wykonania w zakresie obronności kraju, a w szczególności utrzymanie w stałej aktualności dokumentacji obronnej :
   • Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego na czas wojny,
   • zakresu działania w dziedzinie obronności w czasie pokoju na poszczególnych stanowiskach pracy,
   • dokumentacji stałego dyżuru,
   • aktualizacji zestawów zadań obronnych Urzędu Miejskiego,
   • kalendarzowych i tematycznych planów szkoleń.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu “USCiSO”, natomiast Referat

Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych symbolu “ZK”.

 1. W § 16 :
  1. pkt. 4 otrzymuje następującą treść : “Opiniowanie umów o charakterze cywilno-prawnym zawieranych przez Gminę Świecie,
  2. pkt. 7 otrzymuje następującą treść : “Udzielanie pomocy prawnej pracownikom Urzędu w załatwianiu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz opiniowanie opracowywanych decyzji”.
 2. § 17 otrzymuje nową, następująca treść :

“Do zakresu działania Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych należy

w szczególności :

  1. zapewnienie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych,
  2. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, systemów i sieci teleinformatycznych,
  3. przeprowadzanie kontroli ochrony informacji niejawnych, ewidencji materiałów i obiegu dokumentów,
  4. opracowanie planu ochrony i nadzorowanie jego realizacji,
  5. przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  6. współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa i informowanie na bieżąco Burmistrza Świecia o przebiegu tej współpracy,
  7. opracowywanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową- w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
  8. opracowywanie szczegółowego planu postępowania w zakresie ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową- oznaczonych klauzulą

   “zastrzeżone”,

  9. wyjaśnianie okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
  10. prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
  11. wnioskowanie o wyznaczenie kierownika kancelarii tajnej oraz wyznaczenie pracownika przejmującego kancelarie tajną w przypadku czasowej nieobecności kierownika kancelarii tajnej,
  12. przeprowadzanie postępowań sprawdzających zwykłych, wydawanie zaświadczeń bezpieczeństwa oraz prowadzenie ewidencji osób, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa,

W zakresie kancelarii tajnej :

Kancelaria tajna stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną podległa bezpośrednio Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Do obowiązków kierownika kancelarii tajnej należy :

 1. bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Urzędzie Miejskim,
 2. udostępnianie lub wydawanie dokumentów oznaczonych klauzulą “Ściśle tajne”, “Tajne”, “Poufne”, “Zastrzeżone” osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa,
 3. egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,
 4. kontrola przestrzegania właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów w kancelarii tajnej oraz w Urzędzie,
 5. wykonywanie poleceń służbowych pełnomocnika ochrony,
 6. prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom.

Pełnomocnik, przy znakowaniu spraw używa symbolu “Ochr. Inf.”

 1. Tworzy się nowy paragraf oznaczony nr 19 o następującej treści :

“Do zadań osób zatrudnionych na Stanowisku ds. Polityki Społecznej należy w szczególności :

  1. Prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych,
  2. Prowadzenia postępowania w sprawach wstrzymania lub zawieszenia wypłaty świadczeń rodzinnych,
  3. Ustalanie dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych,
  4. Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z zakresu udzielonych świadczeń rodzinnych,
  5. Wykonywanie analiz i opracowań z zakresu polityki społecznej prowadzonej przez Gminę Świecie,
  6. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie polityki społecznej realizowanej przez gminę.

Stanowisko ds. Polityki Społecznej przy znakowaniu spraw używa symbolu “PS”.

§ 2

Opracować jednolity tekst Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Świeciu uwzględniający zmiany zawarte w niniejszym Zarządzeniu oraz w Zarządzeniu Nr 123/03 Burmistrza Świecia z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Świeciu.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2004 r.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik (34kB) zip

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (1 marca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (9 marca 2004, 10:58:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1554