Zarządzenie Nr 498/04

Zarządzenie Nr 498/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 26 lutego 2004r.

w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę Nr 647/162 o pow. 0.7547 ha położoną w Świeciu od Agencji Mienia Wojskowego 0ddział Terenowy w Bydgoszczy.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591z późn. zmianami) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 95/03 z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świecie.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Nabyć od Agencji Mienia Wojskowego 0ddział Terenowy w Bydgoszczy na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie działkę nr 647/162 o powierzchni 0.7547 ha, położoną w Świeciu na terenie byłego kompleksu wojskowego, zabudowaną budynkiem biurowo – sztabowym i wartownią za kwotę 220.000,00 zł.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (26 lutego 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (3 marca 2004, 07:37:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1157