Zarządzenie Nr 488/04

Zarządzenie Nr 488/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 17 lutego 2004r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Świeciu przy ul.Hallera 2/16 przeznaczonego do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.z 2000r. Nr 46 poz. 543).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Ogłosić wykaz na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 16 położonego w Świeciu przy ul. Hallera 2 , zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni tj. od dnia 17 lutego 2004 do 8 marca 2004r.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 488/2004

z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie

podania do publicznej wiadomości wykazu

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

WRAZ Z ODDANIEM W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI

 

NR DZIAŁKI

nR KSIĘGI WIECZYSTEJ

POW. lokalu (M2)

STRUKTURA

LOKALU

CENA

LOkalu

w zł

 

 

CENA 1 M2 GRUNTU

W ZŁ

 

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Wielkość UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podst.art.34

Świecie

ul.Hallera 2

692/12

 

28693

51,09

2 pokoje, kuchnia,

p.pokój,łazienka

 

 

47.000,00

 

18,90

teren zabudowany bud. mieszkalnym wielorodzinnym

 

 

56/1893

 

 

6 tygodni od dnia ogłoszenia wykazu

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Zasady aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu: Nie częściej niż raz w roku

Terminy wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste: Do 31 marca każdego roku

Wysokość stawek procentowych opłat z tyt. użytkowania wieczystego:15 % wartości gruntu - pierwsza opłata

1 % wartości gruntu - opłata roczna

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (17 lutego 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (24 lutego 2004, 11:44:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1124