Zarządzenie Nr 487/04

Zarządzenie Nr 487/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 17 lutego 2004 r.

w sprawie sprzedaży działki nr 11/11 położonej w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591z późn. zmianami) art.13 ust.1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46 z 2000 r. poz. 543) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 455/02 z dnia 20 czerwca 2002r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych.

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

1. Sprzedać w trybie bezprzetargowym działkę Nr 11/11 o pow.912 m2, położoną w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego niezbędną do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 263 będącą własnością Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Świeciu.

2.Wartość sprzedawanego gruntu ustalić na kwotę 20.000,-zł.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (17 lutego 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (24 lutego 2004, 11:42:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1160