Zarządzenie Nr 484/04

Zarządzenie Nr 484/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 17 lutego 2004r.

w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej część zapłaty za kupiony lokal mieszkalny nr 29 położony w budynku przy ul. Wojska Polskiego 73a.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzadzie gminnym (Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Przesunąć termin płatności raty w wysokości 1.508,22zł wraz z odsetkami w wys. 241,32 zł za wykup lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul.Wojska Polskiego 73a/29 Pani Mirosławie Bocian.

Termin płatności powyższej raty ustala się na 30 czerwca 2004r.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (17 lutego 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (24 lutego 2004, 11:36:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1174