Zarządzenie Nr 465/04

Zarządzenie Nr 465/04

B u r m i s t r z a Ś w i e i a

z dnia 2 lutego 2004 r.

w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy Al. Jana Pawła II.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zmianami) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 46 poz. 543) w związku z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 1999r. Nr 95/99 “w sprawie ustalania zasad przeznaczania nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia”.

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Przepisać umowę dzierżawy zawartą w dniu 1.07.1993r. pomiędzy Gminą Świecie a Panem Zygfrydem Rulewskim na część działki nr 200/109 o pow. 20m2 położonej w Świeciu przy Al.Jana Pawła II pod garażem blaszanym nr 62 “Na skarpie” na rzecz Pani Anny Rulewskiej zamieszkałej w Świeciu przy ul. Ks.Kard.St. Wyszyńskiego 6/3

§ 2

Umowę dzierżawy zawrzeć na czas nieokreślony.

§3

Wartość dzierżawy 1m2 gruntu pod garażem wynosi 1.02zł. + 22%VAT w stosunku miesięcznym.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 lutego 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (6 lutego 2004, 09:31:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1102